Legionella och varmvattenledningar

Legionella är en bakterie

Bakterien finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark. Den trivs bäst i temperaturer mellan 18°C och 45°C. Den förökar sig som mest mellan 35°C och 40°C. Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar, är temperaturen över 70°C så dör bakterien på mindre än 1 minut.

Bakterien anses normalt vara ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in bakterien och samtidigt ha en nedsättning av immunförsvaret.

Man kan bli sjuk av legionella

Legionellabakterien kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Legionärsjukan är en allvarlig form av lunginflammation som yttrar sig med hög feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljd av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Forskning visar att framför allt nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder har betydelse för att utveckla sjukdomen. Beroende på hur stor mängd bakterier man har andats in kan även fullt friska personer utveckla legionärsjuka. Normalt brukar man insjukna 2-10 dagar efter smittillfället.

Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symptom med ledvärk.

Legionärsjuka och pontiacfeber smittar inte från person till person.

Spridning av legionella

Legionellabakterien sprids via vattendimma från olämpligt utformade vattensystem. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar. Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma.

Bubbelbad kan sprida legionellabakterier. Vattentemperaturen i badet är idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att vattendimma uppstår.

Flera tidiga utbrott av legionärsjuka har härletts till kyltorn (för bl.a. luftkonditionering) på taket till byggnader. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften.

Andra källor för spridning av legionellabakterien kan vara luftfuktare, prydnasfontäner, högtryckstvättar och grönsaksfuktare i affärernas diskar.

Du får inte legionärsjuka genom att dricka vatten.

Det här kan fastighetsägaren (hyreshus, bostadsrätter och villaägare) göra för att förhindra att legionella växer till

  • Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50°C. Var uppmärksam på skållningsrisken. Temperaturen vid tappstället får inte överstiga 65°C.
  • I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska varmvattentemperaturen vara lägst 60°C.
  • Kallvattnet (dricksvattnet) ska ha en temperatur av högst 18°C.
  • Kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten.
  • Spola igenom duschen med varmt (hett) vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel i fritidshuset eller om du varit bortrest.
  • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet. Då tar du bort typiska tillväxtzoner för legionellabakterien.
  • Kontrollera och rengör varmvattenbehållaren regelbundet. I slammet som finns på bottnen trivs bakterier.
  • Kontrollera att handdukstorkar med vattenuppvärmning är rätt installerade.

Du kan läsa mer om legionella på Boverkets, Smittskyddsinstitutets och Folkhälsomyndighetens webbsidor. Även VVS företagen har information om vad man kan göra för att undvika legionellabakterier.