Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader.

Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem ska kunna uppstå. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Hus byggda på rullstensåsar eller på annan luftgenomsläpplig mark är speciellt utsatta. Platåbergen i Falköping och Skövde består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen. I vårt område finns det många hus som är byggda med blåbetong eftersom det tillverkades i området.

Risker med radon

I jämförelse med dålig kost, rökning och solens strålar är radonstrålning i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor till antalet lungcancerfall till följd av radon.

Radon i inomhusluft kan komma från:

  • marken eftersom det finns naturligt i berggrunden.
  • byggnadsmaterial. Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975.  
  • hushållsvatten. Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Bergborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt, särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. 

Referensnivå för radon

Referensnivå för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Radonhalter över referensnivån bör åtgärdas och radonhalten i inomhusluften ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt. 

Ur ett hälsoperspektiv är det bäst att ha så låg halt radon inomhus som möjligt. 

När det gäller lokaler som allmänheten har tillträde till och bostäder ska fastighetsägaren optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt.

Åtgärder mot radon

På Strålsäkerhetsmyndighetens och Boverkets webbplatser kan du läsa om de vanligaste metoderna för radonsanering samt hur du sanerar beroende på varifrån radonet kommer.

Ytterligare information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket och SGUs webbplatser.