Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller.

När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radium finns naturligt i marken och gasen som bildas kan ta sig upp till markytan och in i byggnader.

Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter inomhus. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem ska kunna uppstå. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Hus byggda på rullstensåsar eller på annan luftgenomsläpplig mark är speciellt utsatta. Platåbergen i Falköpings och Skövde kommuner består till viss del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran och därmed är risken för markradon förhöjd i områden runt bergen.

Risker med radon

I jämförelse med dålig kost, rökning och solens strålar är radonstrålning i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när du andas. Den enda kända hälsoeffekten av radon är lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor  till antalet lungcancerfall till följd av radon.

Radon i inomhusluft kan komma från:

  • marken eftersom det finns naturligt i berggrunden.
  • byggnadsmaterial. Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag kan det orsaka radonhalter på cirka 1 000 Bq/m3 . 
  • hushållsvatten. Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls. Men bergborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt, särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften. 

Riktvärden och miljömål för radon

Folkhälsomyndighetens referensvärde för radon i inomhusluft är 200 Becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Om halten överstiger 200 Bq/m3 så betraktas det som en olägenhet för människors hälsa. Ett av Sveriges miljömål är att radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020. 

Ur ett hälsoperspektiv är det bäst att ha så låg halt radon inomhus som möjligt. 

Du kan läsa mer om vad radon är och vilka hälsorisker det innebär att ha höga radonhalter inomhus på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats, på Folkhälsomyndightens webbplats och på Boverkets webbplats.