Jordvärme

Installation av ytjordvärme

Det är oftast på landsbygden det är aktuellt att lägga ner slangar för ytjordvärme, eftersom det behövs en realtivt stor yta för att få tillräcklig kapacitet i värmeanläggningen.

Det är viktigt att kollektorslangen ligger på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna för att få ut rätt effekt och undvika problem i gräsmatta eller liknande.

Tänk på att ta hänsyn till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar. Det är ditt ansvar att kontakta energibolag, telefonoperatörer, kommunens VA-kontor etc. för att få reda på var olika typer av ledningar finns på din tomt.

I vissa områden är det förbjudet att lägga ner kollektorslang

De kommunala vattentäkterna skyddas av speciella regler. Ofta är det förbjudet att lägga ner kollektorslag inom skyddszoner runt en kommunal vattentäkt. Vad man får göra om man bor inom ett vattenskyddsormråde bestäms i områdets föreskrifter. Kontakta vår kundtjänst om du vill veta om du bor inom ett vattenskyddsområde och om du får lägga ner en kollektorslang.

Var rädd om din dricksvattentäkt och avloppsanläggning

Bor du på landsbygden och har egen dricksvattenförsörjning och eget avlopp så ska du vara uppmärksam på vissa avstånd till området med kollektorslangar. Avståndet till en vattentäkt ska vara minst 20 meter. Det gäller även om närmaste vattentäkt är din grannes. Till avloppsanläggningen (reningsdelen) ska avståndet vara minst 10 meter.

Behöver du lägga slangar på någon annans mark?

Planerar du att lägga ner kollektorslangar för ytjordvärme på någon annans mark så kräver vi att du skickar med en kopia på överenskommelsen mellan dig och markägaren.

Vi ställer krav på fastighetsägaren

Vi arbetar för att anmälan att lägga ner ytjordvärme ska bli enklare. Därför ska du redan i anmälan försäkra att du följer försiktighetsmåtten. Med din namnteckning så intygar du att du följer dem. 

Dessa punkter försäkrar du att följa:

 • Installera värmepumpen på det sätt du beskriver i anmälan.
 • Se till att anläggningen installeras och sköts så att läckage av köldmedia undviks. De delar i Svensk Kylnorm som gäller sådana här anläggningar ska du följa.
 • Se till att kollektorn markeras med till exempel plastband. Du ska även se till att du har ritningar som visar var kollektorslangen är nedgrävd.
 • Se till att den som gör jobbet ställer maskiner så att motorbränsle och olja inte kan läcka till marken eller vattnet. Det ska finnas absorptionsmaterial på arbetsplatsen.
 • Se till att anläggningen har en funktion så att den automatiskt stängs av om det uppstår ett läckage från kollektorkretsen.
 • Kontakta oss om det uppstår läckage av köldmedium eller köldbärarvätska. Du ska även se till att läckaget minimeras
 • Se till att börja anläggningsarbetet inom 2 år från datumet när du fick beskedet från oss. Anläggningen ska vara helt färdig inom 5 år.
 • Berätta för den nya ägaren, när du säljer huset, om värmepumpsanläggningen och försiktighetsmåtten. Du ska även berätta för den nya fastighetsägaren att vi ska få reda på vem som är ny ägare.
 • Skicka in skrotningsintyg för cisterner, om det är så att du tar bort dem.
 • Se till att slangarna i köldbärarkretsen är helsvetsade i plast (enligt SS-EN 12201) eller motsvarande material som inte är korrosivt. Materialet ska klara infrysning utan att spricka.
 • Se till att köldbärarkretsen är dimensionerad för ett tryck av minst 600 kPa. 
 • Se till att rörgraven fylls med material som inte skadar slangen.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas innan anläggningen tas i bruk. Du ska även se till att kollektorn täthetsprovas om du har behövt reparera anläggningen.

Vi kan ställa ytterligare krav

Det kan vara så att vi behöver ställa ytterligare krav på din hur du anlägger din värmepump, bland annat beroende på var du ska lägga ner kollektorslangen. Det kan också vara så att vi behöver komplettera våra krav gentemot dig vid ett senare tillfälle.