Elda inte avfall

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall! Du får inte elda i tunna, inte i kamin och inte heller i en hög på marken. Du får överhuvudtaget inte elda till exempel hushållsavfall, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor, träpallar, gummidäck, möbler eller träspån.

Den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna gör att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns risk att även kolväten, t.ex. PAH:er, som är cancerframkallande och tungmetaller, som kan ge njurskador, benskörhet och fosterskador bildas när man eldar avfall.

Trädgårdsavfall

Torrt trädgårdsavfall som du inte kan utnyttja för kompostering får du elda endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor.

Det får heller inte strida mot brandriskvarning, lokala kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller någon annan författning.

Kontrollera med Räddningstjänsten

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med Räddningstjänsten vad som gäller för eldning vid just det tillfället.

Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks. Se mer på Räddningstjänsternas webbplatser. 

Var rädd om djuren som gömmer sig i rishögarna

Om du fått tillåtelse att elda din rishög tänk då på att det kan finnas både övervintande igelkottar och nyinflyttade fåglar i den. Det är därför bra att flytta på högen precis innan den ska eldas, så att djuren som sökt skydd där får en chans att komma undan lågorna.