Elda inte avfall

Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall

Vid eldning av avfall skapar den låga förbränningstemperaturen och bristen på rening av rökgaserna att det bildas stora mängder farliga ämnen. Förutom sot och rök, som syns, bildas hundratals ämnen som inte syns.

Det kan exempelvis bildas dioxiner, som är extremt giftiga och skapar miljöproblem redan vid mycket små mängder. Det finns även risk att kolväten, t.ex. PAH:er, bildas som är cancerframkallande när man eldar avfall.

Trädgårdsavfall

Torrt trädgårdsavfall som du inte kan utnyttja för kompostering får du elda endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår för närboende på grund av till exempel rök, lukt och sotflagor.

Det får heller inte strida mot brandriskvarning, lokala kommunala föreskrifter, föreskrifter utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller någon annan författning. Det som gäller för eldning av trädgårdsavfall i våra medlemskommuner finns i gällande avfallsföreskrifter (64 §). Bestämmelsen gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Kontrollera med Räddningstjänsten

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med Räddningstjänsten vad som gäller för eldning vid just det tillfället.

Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö samt att den släcks. Se mer på Räddningstjänsternas webbplatser. 

Var rädd om djuren som gömmer sig i rishögarna

Om du fått tillåtelse att elda din rishög tänk då på att det kan finnas både övervintande igelkottar och nyinflyttade fåglar i den. Det är därför bra att flytta på högen precis innan den ska eldas, så att djuren som sökt skydd där får en chans att komma undan lågorna.