Bild på ett barn med hörselskydd.

Buller & oönskade ljud

Buller är oönskade ljud som påverkar hälsa och livskvalitet negativt. Om du blir störd kontakta i första hand den som är upphov till bullret.

Buller kan leda till trötthet, sömnproblem, stress och sämre koncentration. Vad vi upplever som buller varierar från person till person och även efter tid på dygnet. Det kan till exempel vara ljud från vindkraftverk, kyrkklockor, vägar, järnvägar, flyg, byggarbetsplatser, gym, discon eller uteserveringar.

Lågfrekvent buller kan vara svårt att höra men är lika farligt som högt ljud. Det kan exempelvis vara brusande ventilationssystem eller ljud från värmepumpar. Det kan också vara tvättmaskiner som placerats fel och genom vibrationer skapar ”stom-ljud” i huset.

När man planerar och bygger nya bostäder måste man ta hänsyn till buller. Bygger man i ett bullerutsatt område måste man göra åtgärder så att människor inte får hälsoproblem.   

När du besväras ska du i första hand kontakta den som är upphov till bullret.

Det bästa är att kontakta den som orskar störningen så att denna får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet.

Olika typer av buller / höga ljud och vart du ska vända dig

Oönskade ljud i din lägenhet

Störs du av ljud i din lägenhet kontaktar du din hyresvärd och beskriver problemet. Vid störningar mellan grannar blir reglerna i miljöbalken sällan aktuella. Därför handlägger vi vanligtvis inte dessa klagomål. Störningarna får istället lösas enligt lagstiftningen i jordabalken. Kontakta din hyresvärd.

Buller av skällande hundar

Som granne till en eller flera hundar får du vara beredd på att tåla en del hundskall. Prata med din granne om du upplever att du blir mycket störd av hundskall. Hundar ska hållas så att de inte orsakar olägenhet eller skada för andra människor. Det innebär bland annat att de inte får skälla i tid och otid så att grannarna störs. Skäller hundarna väldigt mycket och ofta så kan det vara en olägenhet.

Buller från trafiken

Om du känner dig mycket störd av trafikbuller eller trafikvibrationer från en statlig väg eller järnväg kan du göra en förfrågan hos Trafikverket om en buller- eller vibrationsutredning. Ansöker gör du på Trafikverkets webbplats. Är det kommunen som är väghållare kontaktar du din kommuns samhällsbyggnadsavdelning eller motsvarande.

I den nationella vägdatabasen som Trafikverket tillhandahåller kan du ta reda på om vägen är en statlig, kommunal eller enskild väg. I de flesta större tätorterna är det kommunen som är väghållare. I bland kan det även inne i tätorten vara staten som ansvarar för vägen eller delar av en vägsträckning. I mindre tätorter är det ofta enskilda vägsamfälligheter som ansvarar för vägen.   

Buller från byggarbetsplatser

Byggbuller är ofta väldigt oregelbundet och de mer bullriga momenten överskrider ofta gällande riktvärden, oavsett tid på dygnet.

Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tiden anses sådana normalt som tillfälliga vilket gör att de sällan kan utredas. Kontakta byggherren och framför dina synpunkter. Är ni flera grannar som upplever samma problem är det bra om ni går samman när ni talar med byggherren. Om ni inte får gehör för era synpunkter efter en tid så kan ni kontakta stadsbyggnadskontoret i din kommun.

Buller från fläktar, kompressorer, gasolkanoner mm

Börja med att försöka ta reda på vart bullret kommer ifrån. Störningskällor kan vara fläktar, kylanläggningar, kompressorer, värmepumpar, gasolkanoner och liknande. 

Störs du av buller ska du i första kontakta den verksamhet eller fastighetsägare som äger störningskällan. Då har du informerat om problemet och ger den ansvarige en chans till att åtgärda problemet.

Buller och andra störningar från militär verksamhet

Miljösamverkan är inte tillsynsmyndighet för militär verksamhet. Försvarsinspektören för hälsa och miljö kontrollerar att Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket och Försvarets radioanstalt följer lagar inom miljö- och hälsoskydd.

Buller från tomgångskörning, buskörning mm

Om du störs av buller från fordon som inte tillhör den normala trafiken, till exempel tomgångskörning, hastighetsöverträdelser, buskörning eller felparkeringar ska du kontakta Polisen.

Bullergränser

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns allmänna råd om hur mycket buller som är acceptabelt, exempelvis i en bostad. Vilken tid på dygnet det bullrar spelar roll i bedömningen om det är en olägenhet. Det kan vara så att man får tåla mer ljud dagtid än nattetid.

Smarta mobiltelefoner kan ha appar som beräknar ljudnivåer. Dessa är ofta osäkra mätinstrument och kan endast ses som en fingervisning om bullernivån. 

Kontakta oss om besvären fortsätter

Om du fortsätter att störas kan du anmäla ditt klagomål till oss. Ett tips är att innan du anmäler föra dagbok under minst tre veckor över vilka tider du störs och vad du störs av. Då har vi ett bättre underlag och kan hantera ditt klagomål snabbare. Använd gärna den enkla störningsdagboken som du finner bland våra blanketter. Kan du inte säga vilken adress det rör sig om så vill vi gärna att du pekar ut på en karta varifrån ljudet kommer.

När ett klagomål kommer in bedömer vi om bullret utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Hur ihållande och hur ofta det bullrar är faktorer som spelar roll i bedömningen. Störningen ska inte vara ringa eller tillfällig.

Om vi bedömer att bullret är en olägenhet tar vi kontakt med fastighetsägaren som får möjlighet att frivilligt göra utredningar och åtgärder. Vi kan även ställa krav på fastighetsägaren att göra ljudmätningar, skyddsåtgärder och tidsbegränsningar.