Vindkraftverk

Vindkraft är en förnybar energikälla som kan hjälpa till att nå miljömålen. Samtidigt måste man ta hänsyn till hur människors hälsa påverkas.

Utbyggnaden av vindkraften i Sverige är positiv ur energi- och klimatsynpunkt. Men etableringen av vindkraft är inte alltid oproblematisk. Konflikter med naturvård, friluftsliv och kulturmiljö kan förekomma. Det finns även risk för störningar för de som bor nära.

Planerar du att etablera vindkraftverk?

Större vindkraftsanläggningar kräver tillstånd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller från Mark- och miljödomstolen. För mindre anläggningar räcker det med en anmälan till Miljösamverkan östra Skaraborg och bygglov hos kommunen. För de allra minsta vindkraftverken behövs ingen anmälan alls men Miljösamverkan östra Skaraborg kan ändå ställa krav på dessa verksamheter. 


I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, paragraf 25 A och B finns det beskrivet vad en ansökan respektive en anmälan ska innehålla.

Flera av kommunernas olika nämnder kan vara berörda av nya vindkraftverksetableringar. I vissa områden har även Försvarsmakten synpunkter på var och om vindkraftverk kan etableras. Det kan innebära att du måste se till att Försvarsmakten tillstyrker etableringen av vindkraftverk.

Kommunala planer

Flera av medlemskommunerna har i sina översiktsplaner angett hur de vill att vindkraftverk ska etableras och hanteras. Kommunerna Falköping, Hjo och Skövde har tagit fram planer för etablering av vindkraft. I Tibro pågår ett arbete med att ta fram en plan. Försvarsmaktens så kallade stoppområde från Karlsborgs flygflottilj omfattar hela kommunen. I Hjo kommun har en uppdatering av planen påbörjats.

Vindkraftverk kan orsaka störningar

Ljudet från vindkraftverk får utomhus och vid bostäder inte vara högre än 40 dBA. I vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig, till exempel friluftsområden, får bullret inte överstiga 35 dBA. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns allmänna råd om hur mycket buller som är acceptabelt, till exempel i en bostad.

Störningar från skuggor bedöms utifrån den faktiska skuggtiden, alltså den sammanlagda tiden under vilken periodiska skuggeffekter uppträder på platsen. På tomter med bostadshus eller fritidshus får den faktiska skuggtiden inte överskrida åtta timmar per år eller 30 minuter per dag.

Det finns även en risk att fåglar och fladdermöss störs eller förolyckas. Fåglarna kan kollidera med vindkraftverkens rotorblad eller få sin normala livsmiljö förstörd. En god planering av var kraftverket placeras kan begränsa påverkan på fåglar och fladdermöss.