Ljudnivå från musik och högtalaranläggningar

Information till er som söker tillstånd för offentlig tillställning eller begagnande av offentlig plats inom kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

Maximal ljudnivå

Ljudnivån från musik och högtalaranläggningar får inte vid något tillfälle på någon plats där allmänheten vistas överskrida 100 dBA ekvivalent och 115 dBA max med hänsyn till risken för hörselskador (Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer, FoHMFS 2014:15). Om barn (under 13 år) finns bland besökarna får ljudnivåerna inte överskrida 97 dBA ekvivalent och 110 dBA max. 

Placering av högtalare

Högtalare ska placeras så att besökare inte kan komma omedelbart intill dessa. Orsaken är att även små högtalare kan generera mycket höga ljudnivåer i sin omedelbara närhet med hörselskador som följd. Om musiken spelas utomhus och det finns boende i närheten, tänk på att rikta högtalarna bort från bostäderna för att minska risken för störning.
Finns det bostäder i nära anslutning till evenemanget kan lägre ljudnivåer krävas för att inte överskrida gällande riktlinjer. Ljudnivån inomhus i närliggande bostäder får inte överstiga 25 dBA som ekvivalent-nivå (Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS2014:13).

Tänk på andra störningar också

Störningar kan även uppstå från annat än musik. Exempelvis gästtrafik till och från, gäster som röker utomhus och står i kö. Att förebygga dessa typer av störningar är verksamhetsutövarens ansvar.
Om tillståndet gäller musik utomhus ska nämndens riktlinjer angående bullerstörningar från utomhusverksamhet där musik förekommer följas.
Miljösamverkan östra Skaraborg kan komma att bedriva tillsyn i form av stickprovsmätningar för att kontrollera att ljudnivåerna från er verksamhet inte överskrider gällande riktvärden. En tillsynsavgift enligt fastställd taxa kommer då att tas ut.

Information om miljöbalken

Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksam-hetsutövaren, dvs. ni som bedriver en verksamhet som ska visa hur kraven i miljöbalken uppfylls. Verksamhetsutövaren kan till exempel föreläggas att utföra och bekosta bullerutredningar om miljönämnden anser det nödvändigt.
Ni som bedriver en verksamhet ska enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ha tillräcklig kunskap om verksamheten och de risker som kan uppstå. Miljönämnden ger inte några lösningar på problem, de ska ni som verksamhetsutövare lösa själv. 
Verksamhetsutövaren ska enligt 2 kap. 3 § miljöbalken vidta de försiktighetsåtgärder som kan krävas för att förhindra att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. Dessa försiktighetsåtgärder ska vidtas redan vid risk för olägenhet. Som verksamhetsutövare kan ni därför tvingas att vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter (till exempel buller) uppstår.
Som verksamhetsutövare är ni ansvarig för att er verksamhet inte orsakar skador och olägenheter för människors hälsa. Ni omfattas av kravet på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken. Egenkontrollen innebär att verksamhetsutövaren ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Detta kan till exempel innebära kontrollmätningar av ljudnivån i er lokal.