Bekämpningsmedel

Vid användning av bekämpningsmedel ska du, om det finns flera alternativ tillgängliga för samma användningsområde och syfte, så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa eller miljön.

Detta innebär att du i första hand ska välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt och alternativa metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

För att göra detta kan du behöva söka tillstånd, eller lämna in en anmälan/underrättelse till Miljösamverkan.

Här behöver du ansöka om tillstånd

Om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom något av följande områden måste du ansöka om tillstånd hos miljönämnden i förväg:

 • Tomtmark för flerfamiljshus
 • Gårdar till skolor och förskolor
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Parker och trädgårdar som allmänheten har tillträde till
 • Idrotts- och fritidsanläggningar
 • Planerings- och anläggningsarbeten
 • Vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • Ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Utomhus inom vattenskyddsområde (primär och sekundär zon)

Tänk på att det kan vara helt förbjudet enligt de särskilda föreskrifterna som gäller för vattenskyddsområdet. Förbud och tillståndsplikt kan även gälla privatpersoner och inte bara yrkesmässiga användare. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller. Tänk på att ansökan ska lämnas in i god tid och att du inte får använda växtskyddsmedel inom ovanstående områden innan du fått tillstånd.

Planerar du att sprida bekämpningsmedel på lantbruksmark? Läs mer om lantbruk.

Här behöver du lämna in en anmälan

Om du yrkesmässigt ska använda växtskyddsmedel inom något av följande områden behöver du lämna in en skriftlig anmälan till Miljösamverkan i förväg:

 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens Jordbruksverk har meddelat.
 • På banvallar.
 • Inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, dock inte åkermark.


Tänk på att anmälan ska lämnas in i god tid och du får påbörja användningen tidigast fyra veckor efter att du gjort anmälan.

Här behöver du lämna in en underrättelse

Om du yrkesmässigt sprider vissa biocider på en plats som allmänheten har tillträde till ska du underrätta miljönämnden. Detta gäller både inomhus och utomhus. Exempel på biocider som kräver att du underrättar miljönämnden är råttgift och insektsmedel.

Tänk på att underrättelsen ska lämnas in senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter.