Företagens farliga avfall

Varje företagare har enligt miljöbalken en skyldighet att arbeta för att försöka minska mängderna farligt avfall. Det kan du göra genom att se över verksamheten och till exempel använda mer miljöanpassade produkter och/eller ändra hanteringssätt.

Vad är farligt avfall?

Vilket avfall som är farligt anges i avfallsförordningen (SFS 2020:614). I bilaga 3 listas alla typer av avfall med sexsiffriga koder. Det avfall som är farligt avfall har en asterix (*) efter den sexsiffriga koden. 

Hur hanterar du ditt farliga avfall?

Som företagare är du skyldig att klassificera ditt företags avfall och förse varje avfallsslag med korrekt avfallskod. Länk till avfallsförordningen hittar du till höger.

 • Du får inte blanda olika slag av farligt avfall med varandra.
 • Förpackningarna måste vara tydligt märkta med vad de innehåller. Använd helst originalförpackningar med läsbar innehållsförteckning, alternativt skriv själv på förpackningen vad den innehåller.
 • Det farliga avfallet ska förvaras så att spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient, mark eller grundvatten.
 • Du ska varje år föra anteckningar om mängden avfall som uppkommer samt vilka anläggningar som avfallet transporteras till. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.

Dokumentation av avfall

Från den 1 augusti 2020 gäller nya regler om anteckning av uppgifter om verksamhetsavfall. Reglerna gäller för alla verksamheter där avfall uppstår, samt för verksamheter som antingen transporterar, samlar in, behandlar, förmedlar eller handlar med avfall.

De anteckningar som rör farligt avfall ska från och med den 1 november 2020 rapporteras in till det nya elektroniska avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Läs mer om hur du ska rapportera ert farliga avfall.

Transport av farligt avfall

Du kan välja två alternativ för borttransport och omhändertagande av ditt företags farliga avfall. Du kan anlita en transportör eller du kan köra vissa typer och mängder farligt avfall själv.

Anlitar du en transportör ska du:

 • Se till att transportören har ett giltigt transporttillstånd från Länsstyrelsen. 
 • Kontrollera att avfallet går till en mottagare med tillstånd för mellanlagring eller behandling av farligt avfall.
 • Upprätta transportdokument som ska följa avfallet. Dokumentet ska vara undertecknat av den som lämnar avfallet och innehålla: avfallsslag, mängd, vem som lämnar, vem som är mottagare.

Vill du själv köra ditt farliga avfall ska du:

 • Ha tillstånd från länsstyrelsen för transport av farligt avfall om din mängd av farligt avfall överstiger 100kg eller 100 liter.
 • Anmäla till länsstyrelsen att du själv kör ditt farliga avfall om din mängd av farligt avfall understiger 100 kg eller 100 liter. Om du transporterar farligt avfall som är lantbrukskemikalier ska du anmäla det till Länsstyrelsen oavsett mängd.
 • Köra avfallet till en mottagningsanläggning som får ta emot det farliga avfallet och som tar emot avfall från företag. Detta innebär att företaget som driver mottagningsanläggningen antingen har anmält insamlingen till länsstyrelsen eller att man har sökt om tillstånd eller anmält sin verksamhet enlig förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
 • För varje slag av avfall anteckna: var det kommer ifrån, den mängd som transporteras årligen, på vilket sätt avfallet transporteras och vart avfallet transporteras. Anteckningarna ska sparas i minst ett år.

 

Läs om farligt avfall som omfattas av producentansvar (t.ex. batterier)  på sidan "Avfall med producentansvar".