Verksamheters kommunala bioavfall

Från 1 januari 2024 gäller krav på utsortering och separat insamling av bioavfall från hushåll och verksamheter. Det innebär att verksamhetsutövare behöver sortera ut bioavfallet och hålla det skilt från annat avfall.

Kraven är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. 

Bioavfall definieras som:

  • biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall, 
  • biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från hushåll, kontor, restauranger, grossister, matsalar, catering och detaljhandelslokaler, och
  • biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall från livsmedelsindustrin som är jämförbart med sådant avfall som avses i 2.

Vilka omfattas av de nya kraven?

Alla som har bioavfall som ska sorteras ut enligt avfallsförordningen omfattas av kraven, det gäller såväl privatpersoner som verksamheter.

Vem ansvarar för insamling och behandling?

Avfall & Återvinning Skaraborg (kommunen) ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall inklusive bioavfall. Det innebär i grunden att det är till Avfall & Återvinning Skaraborg som du ska lämna in ditt kommunala avfall till.

Avfall & Återvinning Skaraborg har dock ansökt om dispens från kraven att samla in bioavfall separat.

För att anlita annan aktör för insamling av ditt kommunala avfall behöver du ansöka om dispens från Miljösamverkan östra Skaraborg enligt 15 kap. § 25 miljöbalken.

Om ni ansöker om dispens från miljönämnden är det viktigt att det framkommer i er ansökan vad ni söker dipens för, med stöd av vilka paragrafer samt skälen till ansökan. Vi önskar att dessa uppgifter skickas in till info@miljoskaraborg.se 

Vad är kommunalt avfall?

Med kommunalt avfall avses i miljöbalken avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. I miljöbalken 15 kap. kan du läsa mer om avfall.

Naturvårdsverket definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och avfall från andra källor, såsom detaljhandeln, förvaltningar, skolor, hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restaurangbranschen och andra tjänster och verksamheter, som liknar hushållsavfall till sin art och sammansättning”.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om kommunalt avfall.