Kontroll av cisterner

För att undvika läckage från cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spilloljor måste de kontrolleras regelbundet.

Kontrollen ska göras av ett ackrediterat organ

Kontroller och certifieringar enligt MSBFS 2018:3 eller MSBFS 2011:8 ska göras av ett ackrediterat organ. Ackrediteringen ska ha gjorts av Swedac eller av annat nationellt ackrediteringsorgan inom EES enligt EU förordningen 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och enligt denna författning.

Protokoll efter kontrollen

Sedan den 1 juli 2006 ska samtliga cisterner vara kontrollbesiktigade. Om du funderar på att köpa hus är det bra att kontrollera att eventuell cistern antingen är avställd eller att det finns ett aktuellt besiktningsprotokoll (kontrollrapport).

Fastighetsägaren eller den som sköter fastigheten ska förvara kontrollrapporten så att de kan visas upp om till exempel Miljösamverkan, försäkringsbolag eller oljebolag frågar efter det.

En kopia av utförda kontroller, även periodiska kontroller, som gjorts enligt föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska skickas till oss.

Nyinstallation 

Vid nyinstallation av en cistern ska vi informeras senast fyra veckor innan installationen. Tillverkningsintyget följer med cisternen vid inköp och talar om vilken kemikaliehantering som cisternen är godkänd för.

Reparation eller annan större förändring

Om cisternen har genomgått en reparation eller om den förändrats ska en revisionsbesiktning utföras. Exempel på förändringar är flytt av påfyllningsarmatur eller manlucka. Revisionsbesiktningen är mer omfattande än kontrollbesiktningen och det är betydligt färre företag som har rätt att göra en revisionsbesiktning.