Anmäl om du ska installera eller konvertera ett köldmedieaggregat

Innan du installerar ny utrustning som innehåller 14 ton CO2-ekvivalenter eller mer måste du i förväg meddela (underrätta) Miljösamverkan.

Anmälan ska lämnas i så god tid att det finns möjlighet att ordna samråd med berörda parter. När vi granskar din anmälan tittar vi på valet av köldmedium och hur det påverkar växthuseffekten. Du får betala en avgift för anmälan.

Blankett för anmälan om installation eller skrotning samt årlig kontroll av köldmedia kan du hämta på Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats.

Välj köldmedia med minst påverkan på växthuseffekten när det är möjligt. Vid nyinstallation tillåts köldmedia av typen HFC (t.ex. R134A, R404A och R407) och så kallade naturliga köldmedier, t.ex. propan och ammoniak. Naturvårdsverkets köldmedieförteckning anger hur stark påverkan olika köldmedier har på växthuseffekten och på ozonlagret.