Köldmedierapport

Från och med 2017 anges rapportskyldigheten i CO2-ekvivalenter. Gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter. Köldmedierapporten ska skickas till oss, Miljösamverkan östra Skaraborg.

Du ska se till att köldmedierapporten finns hos oss senast den 31 mars!


Köldmedierapporten ska undertecknas av operatören eller förses med operatörens elektroniska signatur. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

  • Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
  • Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen är stationär.
  • En förteckning över utrustningen (aggregatförteckning).
  • Den totala mängden köldmedium i utrustningen.
  • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage från utrustningen det senaste kalenderåret.
  • Den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen det senaste kalenderåret.
  • Utrustning som har skrotats.
  • Resultat av utförda kontroller.
  • Datum för utförda kontroller.
  • Namn och kontaktuppgifter till den personal och det företag som gjort kontrollerna.