Köldmedierapport

Från och med 2017 anges rapportskyldigheten i CO2-ekvivalenter. Gränsen för rapportskyldighet är 14 ton CO2-ekvivalenter. Köldmedierapporten ska skickas till oss, Miljösamverkan östra Skaraborg.

Du ska se till att köldmedierapporten finns hos oss senast den 31 mars! Eftersom den 31 mars i år (2019) infaller på en söndag så är sista rapporteringsdagen den 1 april!


Köldmedierapporten ska undertecknas av operatören eller förses med operatörens elektroniska signatur. Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

  • Operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
  • Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen är stationär.
  • En förteckning över utrustningen (aggregatförteckning).
  • Den totala mängden köldmedium i utrustningen.
  • Den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage från utrustningen det senaste kalenderåret.
  • Den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen det senaste kalenderåret.
  • Utrustning som har skrotats.
  • Resultat av utförda kontroller.
  • Datum för utförda kontroller.
  • Namn och kontaktuppgifter till den personal och det företag som gjort kontrollerna.