Avvecklingsplanens ABC

Avvecklingsplanen bör innehålla många olika delar. Här är några exempel på vad som bör ingå. Använd gärna checklistan som finns tillsammans med blanketten om avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet.

De här beskrivningarna bör vara ganska omfattande och redovisa alla processdelar.

  • Hur tar ni hand om processutrustningen? Hur går tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor till? Beskriv alla processdelar.
  • Finns det en energianläggning? Då ska ni beskriva hur den ska avvecklas och tas omhand, till exempel ska oljecisterner tömmas och rengöras.
  • Hur avvecklar ni eventuellt processavloppssystem? Rengöring och eventuell stängning ska beskrivas. Hur tar ni omhand eventuella reningsanläggningar och kemikalier samt slam från dessa?
  • Hur tar ni hand om kemikalier och oljor? Vart planerar ni att skicka restprodukter och farligt avfall? Rengöring och/eller borttagande av tankar och distributionssystem ska beskrivas.
  • Hur tar ni hand om eventuell luftreningsutrustning och hur rengör ni ventilationen?
  • Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem, till exempel transformatorer?
  • Vilket behov finns av att göra rent eller sanera väggar, golv och tak? Beskriv hur ni planerar att göra det.
  • Kommer ni att riva byggnader eller större anläggningsdelar? Beskriv hur det kommer att gå till.

 

Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Om era saneringsåtgärder kan medföra en ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och ni bedömer att risken inte är ringa, så ska arbetena anmälas till tillsynsmyndigheten (Miljösamverkan). Den anmälan ska vara hos oss senast sex veckor innan ni planerar att börja med åtgärderna. Anmälan bör innehålla:

  • Uppgifter om hur saneringen av förorenad mark, utifrån vad som framkommit vid markundersökningarna, ska gå till. Vilket företag ska ta emot bortgrävda massor?
  • Tidsplan för de olika åtgärderna.