Tibro kommun

De dokument du hittar på den här webbsidan är inte Tibro kommuns officiellt beslutade taxor. De här dokumenten är beslutade av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och skickade till Tibro kommun som förslag till taxor. Kommunfullmäktige har inte ändrat i direktionens förslag. 

Om du vill få tillgång till taxorna som är beslutade av Tibro kommunfullmäktige så får du höra av dig till Tibro kommun. Kommunfullmäktige beslutade om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer den 24 september 2018. Taxan för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) beslutades den 30 september 2019 och taxan om offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen beslutades den 25 november 2019. Protokollen från sammanträdena hittar du under dokument.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning. Den mest omfattande taxan är Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (77 sidor). Denna taxa har fyra bilagor:

  • Taxebilaga 1, avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan och övrig tillsyn inom miljöbalkens område (s. 8-14).
  • Taxebilaga 2, avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter (s. 15–72).
  • Taxebilaga 3, avgiftsklasser och årlig tillsynsavgift (s. 73).
  • Taxebilaga 4, erfarenhetsbedömning (s. 74-77).

 

Övriga taxor

  • Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstagstiftningen
  • Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
  • Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

 

 

Taxor/avgifter för 2021 Grundfaktor
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 053 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, planerad kontroll 1 394 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, extra kontroll 1 128 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, avgift för registrering 1 128 kr
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 053 kr
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 1 053 kr
Inställelseavgift för extra tillsyn (kronor per kontrolltillfälle) 242 kr