Avgifter för livsmedelskontroll

Vi tar ut avgifter för registrering och kontroller.

Avgift för registreringen

Avgiften för registreringen av livsmedelsverksamheten motsvarar en handläggningstimma. Ägarbyte eller byte av organisationsnummer innebär en ny registrering och därmed en ny avgift.

Årlig kontrollavgift

Ditt företag betalar en årlig kontrollavgift från och med det kalenderår som livsmedels-verksamheten startats. Den årliga kontrollavgiften tas ut med stöd av 3-6 §§ förordning (SFS 2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.  

Företagets avgiftsskyldighet upphör från och med det kalenderår som följer efter det att livsmedelsverksamheten upphört. Du måste anmäla till oss när du upphör med din verksamhet, även om du säljer till en ny verksamhetsutövare. Det kan du göra via ett brev eller e-post.

Avgift för extra offentlig kontroll

Den ordinarie livsmedelskontrollen finansieras genom de fasta årliga avgifterna. Extra kontroller utöver detta, till exempel uppföljningar, befogade klagomål med mera, finansieras genom timavgift, så kallad avgift för extra offentlig kontroll. Detta innebär att verksamheter som har brister i sin verksamhet kommer att få betala för den extra tid som vi måste lägga ner på ytterligare kontroller.