Utredning av förorening

Innan du sanerar behöver du kunskap om föroreningen.

För att kunna bedöma om marken bör saneras, och i så fall på vilket sätt, behöver du göra vissa undersökningar. Du måste anmäla en eventuell sanering till Miljösamverkan östra Skaraborg senast sex veckor innan du påbörjar arbetet. Läs mer om sanering av föroreningar på sidan ”Sanering av förorening”..

Ta fram information om föroreningen

Du behöver sammanställa information om aktuell förorening. Det är till exempel viktigt att veta vilken typ av verksamhet som har funnits på platsen. Marken vid gamla bensinstationer är oftast förorenad. Många andra verksamheter kan också orsaka föroreningar. Har det funnits cisterner för förvaring av bränsle och kemikalier på platsen kan föroreningar ha läckt ut från cisternerna.       

Du behöver ta fram information om risker med aktuell förorening. Särskilt viktigt att ta reda på är risken för spridning av föroreningen. Denna risk är störst om föroreningen har sådana egenskaper att den lätt kan ta sig ner i grundvattnet och sedan transporteras med grundvattnet till omgivande mark eller vattendrag.

Markundersökning

Efter det att du har tagit fram den första grundläggande informationen kan du eventuellt behöva göra en markundersökning som bland annat innebär provtagning av föroreningshalter. Provresultaten ska jämföras med Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark, se nedan.

Riktvärden för förorenad mark

Naturvårdsverket har tagit fram nationella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena används för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära.

Riktvärdena skiljer mellan känslig och mindre känslig markanvänding. Mindre känslig markanvändning är till exempel mark för kontor, industri och vägar. Det skarpare riktvärdet, känslig markanvändning, innebär att den förorening som eventuellt ligger kvar inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Det innebär att marken efter sanering ska kunna användas till exempelvis bostäder, växtodling och annan användning där människor kan komma i nära kontakt med marken.