PCB i byggnader

PCB är farligt. Och eftersom det är svårt att bryta ned och det lagras i miljön under lång tid så behöver PCB saneras bort från samhället.

PCB är farligt

 • PCB - polyklorerade bifenyler - är en grupp svårnedbrytbara organiska ämnen. Om de kommer ut i miljön innebär det risker både för djurlivet som människorna.
 • PCB är fettlösligt och ansamlas i levande organismer.
 • PCB anrikas i näringskedjan.
 • PCB är inte akut giftigt utan det är de långsiktiga effekterna som är avgörande för att PCB behöver tas bort från samhället.
 • PCB kan i höga halter påverka nervsystemet, fortplantningsförmågan och immunförsvaret både hos djur och människor.

 

PCB i byggprodukter

 • PCB kan i byggnader finnas i bland annat de här produkterna:
 • Fogmassor från 1956-1973, främst från mitten av 1960-talet och fram till och med 1973.
 • Golvmassor från 1956-1973, främst från 1967 och fram till och med 1973.
 • Isolerrutor från 1956-1980. I Sverige tillverkades de flesta rutorna med PCB åren 1965-1973.
 • Kondensatorer i lysrörsarmaturer installerade 1980 och tidigare.
 • Startkondensatorer till enfasmotorer i till exempel pumpar, fläktar, oljebrännare och tvättmaskiner från 1980 och tidigare.