Äger du en fastighet där det finns PCB?

Byggnader där halten PCB är 50-500 vikt-ppm ska se till att massan avlägsnas senast i samband med renvering, ombyggnad eller rivning.

Börja med att inventera

Om du själv inte har kunskaper om hur byggnader är beskaffade och var man kan hitta byggmaterial som kan innehålla PCB så bör du anlita en kunnig inventerare. Det är viktigt att det företag du anlitar har god kunskap om ämnet PCB, dess hälso- och miljöegenskaper och hur provtagning ska ske samt kraven på provernas beskaffenhet.

Efter inventeringen ska du rapportera resultatet av inventeringen till oss. Blankett finner du på www.sanerapcb.nu

Om det finns PCB - gör en åtgärdsplan

Planen kan till exempel innehålla:

  • En beskrivning av var PCB förekommer och en bedömning av mängderna PCB.
  • En tidplan för sanering av till exempel fogmassor och golvmassor med PCB.
  • Tider som eventuellt bestämts fför att ta bort isolerrutor respektive kondensatorer med PCB.

 

När det är dags för sanering

Kom ihåg att anmäla till oss att du ska sanera byggnaden från PCB. Det ska du göra minst tre veckor innan du påbörjar saneringsarbetet.

För saneringsarbetet är det viktigt att du anlitar ett seriöst företag. På Svenska Fogbranschens Riskförbunds webbplats finns listor över företag som åtar sig inventering och sanering av PCB.

PCB-haltigt material som tas bort från byggnaden måste samlas in noggrant. Avfallet behöver tas om hand på speciellt sätt. De företag som är seriösa vet hur det här avfallet ska tas hand om på ett miljöriktigt sätt. En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls!

Efter slutförd sanering

Nu är det dags att skicka en slutrapport av saneringen till Miljösamverkan östra Skaraborg. Du kan använda blanketten som finns på www.sanerapcb.nu