Bild av Patrik Svedberg på en gjuteridetalj.

Schaktning i områden med formsand (sotsand)

Vägledning om schaktning i områden utfyllda med formsand och slaggranulat.

Syftet med vägledningen är att säkerställa en miljömässigt korrekt hantering av formsand (sotsand) i samband med schaktningsarbeten. Samtidigt underlättas markägarnas och entreprenörernas arbete vid schaktning.

Avfall från gjuteriverksamhet

Formsand och slaggranulat har uppstått som avfall från gjuteriverksamheten vid Volvo Powertrain. Under lång tid har de här avfallsslagen använts som konstruktionsmaterial i samband med olika utfyllnader inom Skövde kommun.

Utfyllnader och avslutade deponier med formsand finns på ett relativt stort antal platser i Skövde. Dokumentationen om var formsanden har använts som utfyllnad är bristfällig för tiden före 1980-talet. För utfyllnader från 1980-talet och framåt är kunskapen bättre eftersom man dokumenterade i samband med utfyllnaden. Från mitten av 2000-talet är utfyllanderna väl dokumenterade eftersom de har handlagts som anmälningsärenden hos miljönämnden.

Vid olika typer av schaktningsarbeten förekommer det att formsand påträffas på områden som hittills varit okända. Ta gärna hjälp av vägledningen för att få kunskap om hur du ska förfara om du behöver schakta i områden utfyllda med formsand eller slaggranulat.

Gör så här om du ska schakta i ett område där formsand har använts som utfyllnad:

  • Anmäl förekomsten av förorenad mark till Miljösamverkan senast 6 veckor innan schaktningsarbetet påbörjas. 
  • Använd blanketten anmälan om efterbehandling av förorenat område. 

Gör så här om du påträffar formsand i ett område där det inte finns kunskap om att man använt formsand som utfyllnad:

  • Avbryt schaktningsarbetet! Anmäl förekomsten omedelbart till Miljösamverkan!
  • Du ska göra två anmälningar, både om upptäckt av förorening och efterbehandling av förorenat område.