Metod för återfyllning av formsand och slaggranulat

Här beskrivs metoden för hur formsand och granulat hanteras vid schaktning för anläggningsarbeten där materialen återförs där de påträffades. För att säkerställa utfyllnadens täthet och dräneringsskikt ska återfyllnad alltid ske enligt denna metodbeskrivning. Detta gäller även om andra massor används för återfyllnad.

Det är viktigt att bibehålla de ursprungliga lagren med kompakterad formsand och dräneringsskikt (granulat). Slaggranulaten läggs som dräneringsskikt.

Under förutsättning att den uppgrävda formsanden är helt fri från slaggranulat eller annat dränerande material kan det vara aktuellt med återfyllning. Schaktningen ska då utföras i enlighet med något av nedanstående alternativ. Därmed bibehålls en packad yta med. en packningsgrad som är minst 70 motsvarande 1,5 ton/m3.

Vid tillfällig uppläggning av formsand för återfyllning ska verksamhetsutövaren se till att sanden förvaras skyddad från nederbörd så att dess ursprungliga vattenkvot behålls. Om fukten bibehålls i formsanden undviks även problem med damning.

Alternativa metoder för återfyllning av schakt med ledningar och konstruktioner.

Ledningar och konstruktioner som kan ligga i tät återfyllning

  • a) Schakten återfylls med aktuell formsand och eventuell annat och ej förorenat material som bedöms lämpligt i samråd med Miljösamverkan östra Skaraborg. Anvisningar för återfyllnad finns även i Anläggnings-AMA. Formsanden packas med vibratorplatta enligt kraven i Anläggnings-AMA.
  • b) Återfyllningen avslutas med dränerande material och med minst 50 cm skyddsskikt.

Ledningar oclz konstruktioner sorrc inte kan ligga i tät återfyllning

  • a) Tätheten hos schaktbotten (formsand) i horisontella ledningsgravar återställs efter schaktarbetet genom packning med vibratorplatta enligt kraven i Anläggnings-AMA och avrinningsmöjligheter säkerställs.
  • b) Schaktet återfylls med dränerande material och lutningsförhållandena säkras så att vatten som infiltrerar till ledningsgraven kan avrinna fritt och uppbyggnad av fri vattenyta förhindras.
  • c) Skyddsskiktet återställs efter avslutade schaktarbeten.

 

Återfyllning av schakter utförs enligt AMA Anläggning 10, kod CEC.72, Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand. Detta innebär att fyllningen ska ansluta tätt mot ledningar och mot ledningsgravs väggar och botten, dvs. formsand återanvänds såväl till ledningsbädden som till kringfyllning och resterande fyllning. All återfylld formsand ska packas enligt tabell CE/4 som material av typ 4, tabell CE/1. Tabellerna återfinns i AMA Anläggning 10.