Om formsand påträffas i redan kända områden

Använd blankett för anmälan av efterbehandling av förorenat område.

Hjälp vid ifyllnad av blanketten:

 • Under ”Avfallshantering” ange:
  • att avfallet har klassats enligt avfallsförordningen.

 • Under ”Om ja, hur kontrolleras att massorna inte är förorenade” ange följande:
  • avfallet består av formsand och slaggranulat från Volvo Powertrains verksamhet och är klassificerad som icke farligt avfall. Avfallen är kända av Miljösamverkan östra Skaraborg.

 • Under ”Beskriv hanteringen av förorenade massor (ev. sortering, siktning, krossning, kontroll av massornas föroreningsgrad):” ange:
  • hur massorna ska hanteras och användas.
  • hur materialseparering sker av formsand och slagganulat.
  • hur mycket som beräknas användas för återfyllning.
  • om och i så fall vilka mängder som kan läggas på en pågående utfyllnad hos Volvo Powertrain.
  • hur mycket som ska deponeras och var detta ska ske.