Grundläggande karaktärisering av formsand (Underlag för deponering)

Grundläggande karaktärisering enligt § 5, NFS 2004:10
Lämna denna information till den som ansvarar för den deponi som formsanden lämnas till.

 • 1a. Avfallets ursprung:
  • Förbrukad formsand och slagg från Volvo Powertrains gjuteri som använts för anläggningsändamål.

 • 1b. Nuvarande avfallsproducents identitet
  • Företag:.............................................................................................................
  • Adress: ..................................................................................... .......................
  • Postnroch ort :...................................................................................................
  • Telefon:.............................................................................................................
  • Org nr:...............................................................................................................
  • Kontaktperson:..................................................................................................

 • 2. Process som gett upphov till avfallet
  • Schaktarbeten i utfyllt område

 • 3. Behandling som avfallet genomgått:
  • Sortering

 • 4. Avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper (vad gäller utlakningsegenskaper ska dessa anges om detta inte undersökts tidigare):
  • Förbrukad fornsand med iimehåll av lera och stenkol/stenkolsersättning (alternativt även slagg)

 • 5. Avfallets lukt, färg och fysikaliska form:
  • Svart sand (och slagg) med ingen eller svag lukt.

 • 6. Avfallskoder:
  • 10 09 08 (formsand) och 10 09 03 (ugnsslagg)

 • 7. Deponityper enligt NFS 2004:10:
  • Deponi för icke farligt avfall.

 • 8. Behöver extra säkerhetsåtgärder för deponin vidtas?
  • Undvik dammande hantering

 • 9. Möjlighet till ev. materialutnyttjande/återvinning:
  •  Återfyllnad i ledningsschakt där fornsanden påträffades och/eller användning vid annat pågående uppläggningsområde för formsand.

 • 10. Variationer i materialets sammansättning:
  •  Förutom formsand innehåller avfallet ca 3-8 %lera (bentonit) och 3-5 %kol eller sotersättningsmedel samt ugnsslagg + diverse föroreningar från gjuteriprocessen.

Ort och datum:....................................................................................................

Avfallsproducentens underskrift :........................................................................