Infiltration

Infiltration – när marken släpper igenom vatten
I en infiltrationsanläggning fördelas avloppsvattnet genom spridningsledningar som ligger i ett lager makadam. Reningen sker med hjälp av mikroorganismer. Därefter renas avloppsvattnet ytterligare genom att det infiltrerar ut i de naturliga jordlagren och sprids via marken till grundvattnet.

Det är viktigt att infiltrationsanläggningen finns på ett tillräckligt stort avstånd från grundvatten, vattentäkter och berg. Ibland behöver infiltrationsanläggningen höjas upp ovanför markytan, det är då det ser ut som att man har en "limpa" i trädgården. Det beror på att grundvattennivån är så pass hög att avloppsvattnet riskerar att nå grundvattnet för snabbt om anläggningen placeras i marknivå.

I en standardbädd för ett hushåll är oftast grusbädden minst 30 m2 och det finns två spridarledningar som var för sig är 15 meter långa. Tidigare gjordes oftast bäddarna mindre vilket innebär att en äldre anläggning många gånger är för liten och därmed inte uppfyller dagens krav.

Vanligen behöver man också en fördelningsbrunn för att anläggningen ska vara godtagbar. Det behöver även finnas luftningsrör så att anläggningen under hela livslängden kan vara syresatt. 

Du kan anlägga din infiltrationsbädd i kanten på en åker om du vill, men det är viktigt att inte marken precis där anläggningen ligger brukas. Kör inte med tunga maskiner på anläggningen, elelr placera din vedhög eller liknande ovanpå, då riskerar du att massorna packas för hårt.

Datum