Varför inte stenkista?

Slamavskiljaren avskiljer endast partiklar, och renar inte avloppsvattnet från bakterier och gödande ämnen, som till exempel kväve och fosfor. En stenkista gör inte särskilt mycket mer.

Om du har bara har en stenkista efter din slamavskiljare så innebär det att orenat avloppsvatten rinner ner i grundvattnet. Grundvattenet är många fall även fastighetens och omgivande fastigheters dricksvattenkälla.

Orenat och näringsrikt avloppsvatten som med tiden når sjöar och vattendrag bidrar till övergödning.

 

 

Datum