Information till media efter miljönämndens sammanträde 2018-09-12

 

Information till media efter miljönämndens sammanträde (2018-09-12)

Miljönämnden för östra Skaraborg hade igår första sammanträdet efter sommaren. Det var en fullmatad agenda som avhandlades i Falköpings stadshus. Bland annat diskuterades en handlingsplan för tillsyn av vedpannor, klimatanpassad tillsyn och höga radonvärden i flerbostadshus. Miljönämnden presenterades också rapporter avseende tillsyn av bland annat drivmedelsstationer och bassängbad gjorda under sommaren. (Jag bifogar kallelse med dagordning)

Miljönämnden beslutar om tillsynsinsats mot gamla vedpannor
Nästa år inleder Miljönämnden östra Skaraborg en tillsynsinsats med syfte att minska utsläpp av luftföroreningar samt ge ökad energieffektivitet och minskad sotbildning i samband med vedeldning i befintliga vedpannor.

Under 2017 genomförde Miljösamverkan östra Skaraborg en informations-kampanj för att minska utsläppen från kaminer och öppna eldstäder. Kampanjen genomfördes tillsammans med Naturvårdsverket och bestod i att skicka ut broschyren ”Tänd i toppen” till hushåll med kaminer och öppna spisar. Nästa steg är att titta närmre på äldre vedpannor.

Luftföroreningar från vedeldning har beräknats bidra till cirka 1 000 förtida dödsfall per år i Sverige. Det beror framför allt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Studier har visat att utsläppen från vedeldningen bidrar till dålig luftkvalitet i tätorter i ungefär samma storleksordning som vägtrafikens utsläpp. Småskalig vedeldning är relativt vanligt i Sverige, särskilt i radhus- och villaområden.

Miljönämnden får varje år ett antal klagomål som gäller vedeldning. Om det under utredningen av klagomålet framkommer att pannan är av äldre typ som inte uppfyller dagens krav brukar nämnden förbjuda eldningen i pannan. Det innebär att miljönämnden hittills endast agerat mot de vedpannor som nämnden fått kännedom om genom klagomål. Miljösamverkan fattar n u beslut om en mer aktiv tillsyn.

Miljöinspektörerna kommer att börja med att kontakta de fastighetsägare som bor inom tätorter och har pannor som eldas med ved och som sotarna har bedömt som inte miljögodkända, dvs som inte uppfyller Boverkets utsläppskrav för vedpannor. De vedpannor som finns där flest människor utsätts för utsläppen, det vill säga i centralorterna, kommer att prioriteras. Den första kontakten är ett brevutskick där fastighetsägaren uppmanas att svara med uppgifter om sin vedpanna. Om deras panna inte uppfyller utsläppskraven har de möjlighet att intyga att de kommer att upphöra med att använda den eller bygga om den så att den uppfyller kraven. I de fall fastighetsägarna inte frivilligt intygar att de kommer att sluta använda vedpannor som inte uppfyller kraven kommer nämnden att besluta om förbud att använda pannorna.

En klimatanpassad miljötillsyn

I takt med att klimatet förändras behöver arbetet med tillsyn och prövning anpassas därefter. Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att följa länsstyrelsens underlag för klimatanpassad tillsyn.

Inför 2017 beslutade Miljönämnden att ta fram en strategi för att anpassa arbetet med tillsyn och prövning för att möta kommande klimatförändringar. Under våren 2018 antog länsstyrelserna dokumentet ”Klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden” som är ett stöd för myndigheter när de ska klimatanpassa sitt arbete. Det här dokumentet innehåller många olika åtgärder som en tillsynsmyndighet kan utföra för att klimatanpassa prövning och tillsyn. Miljönämnden östra Skaraborg fattar nu beslut att anpassa sin agenda efter länsstyrelsens publikation.

Höga radonhalter i flerbostadshus

Miljönämnden har fattat beslut i ett flertal ärenden rörande radon i flerbostadshus i Falköping och Skövde. Samtliga berörda fastighetsägare föreläggs att genomföra åtgärder för att radonhalten inte ska överskrida Folkhälsomyndighetens riktvärde på 200 Bq/m3 luft i någon lägenhet. Efter utförda åtgärder ska nya radonmätningar genomföras och resultaten redovisas till miljönämnden.

Projektrapporter för de olika tillsynsprojekten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, telefon 0706-48 51 11.För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

 

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll
och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.