Information till media efter miljönämndens sammanträde 2018-12-05

Miljönämnden för östra Skaraborg hade igår sitt sista sammanträde för året och mandatperioden. Det var ett flertal ärenden som avhandlades i Skövde Stadshus. (Jag bifogar kallelse med dagordning)

Planer för utvecklad kollektivtrafik i nytt planprogram för Ryd gläder Miljönämnden

Miljönämnden ställer sig tveksam till förtätning med bostäder nära Västra stambanan eftersom området är utsatt för stora störningar i form av buller och vibrationer. Kompletterande underlag om eventuella bullerstörningar från väg och järnväg och om det finns behov av bullersaneringsåtgärder även på kortare sikt efterfrågas. Det saknas också information om potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter inom programområdet, vilket finns anledning att utreda. Generellt anser Miljönämnden att Skövde kommun har tagit fram ett bra och intressant underlag för utvecklingen av Södra Ryd. Programmets satsningar på utvecklingen av kollektivtrafiken är extra positivt. Nya bussgator som ger möjligheter till effektivare kollektivtrafik och förslag på en ny järnvägsstation kan förhoppningsvis leda till att fler reser kollektivt. Det är positivt att programförslaget resonerar kring dagvattenhantering och hur dagvattenanläggningar kan bidra till en trivsammare miljö. Miljönämnden tilltalas också av att programmet önskar utveckla stadsdelens grönstrukturer och ekosystemtjänster.

En kvarts miljon i vite om inte radon mäts
Radon i bostaden är en olägenhet för människors hälsa. Riksbyggens BRF Skövdehus nr 8 och Riksbyggens BRF Skövdehus nr 29 föreläggs att genomföra nya långtidsmätningar av radonförekomst. Dels i lägenheter där radonhalter över 200 Bq/m3 luft har konstaterats för att visa att vidtagna åtgärder har haft effekt, men även i omgivande lägenheter. Miljönämnden östra Skaraborg bedömer att radonhalten inom dessa flerbostadshus är en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken, vilket är skäl för att kräva åtgärder som sänker radonhalten. Eftersom radonhalten kan variera inom en byggnad och föreningarna inte har mätt i alla lägenheter, är det viktigt att genomföra fler mätningar för att säkerställa att radonhalten inte är för hög i fler lägenheter i byggnaden. Då varken Riksbyggens BRF Skövdehus nr 8 eller Riksbyggens BRF Skövdehus nr 29 har redovisat några resultat som visar på åtgärder inom förelagd tid anser nämnden det motiverat att förena föreläggandena med vite om 50 000 kr för vart och ett av flerbostadshusen. För Riksbyggens BRF Skövdehus nr 29 innebär det maximalt 150 000 kr och för Riksbyggens BRF Skövdehus nr 8 maximalt 250 000 kr. Mätningarna ska vara redovisade till nämnden senast den 31 maj 2020.

Projektrapporter för de olika tillsynsprojekten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, telefon 0706-48 51 11. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.