Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-01-30

Nya miljönämnden igång

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt första sammanträde för året. Ny ordförande är Philip Segell från Skövde.

Miljönämnden består av politiker från Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. I miljönämnden sitter tio ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Det är de förtroendevalda i nämnden som fattar de övergripande besluten om bland annat verksamhetens mål och prioriteringar. Information om samtliga förtroendevalda finns på vår webbplats.

Dagen inleddes med en introduktionsutbildning där flera tjänstemän från miljösamverkan introducerade de förtroendevalda för sitt nya uppdrag och miljösamverkans verksamhet.

Fortifikationsverket behöver komplettera

Det fanns endast ett beslutsärende på dagordningen på detta första möte. Fortifikationsverket har ansökt hos länsstyrelsen om dispens från gällande dikningsförbud samt ansökt om tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs flygplats. Länsstyrelsen har skickat dessa ansökningar på remiss till miljönämnden för yttrande om behovet av komplettering.

Miljönämnden bedömer att ansökan med bilagor är tillräckligt utförlig för att ansökan ska kunna bedömas när det gäller projektets driftskede, däremot anser nämnden att ansökan bör kompletteras med en beskrivning av vilka konsekvenser för miljön som projektet kommer att ha i anläggningsskedet.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro