Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-09-11

 

Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-09-11

Miljönämnden östra Skaraborg hade i igår sitt första sammanträde efter sommaruppehållet. Mötet hölls i stadshuset i Hjo.

Flera fastighetsägare till flerbostadshus behöver mäta mera

Miljönämnden fortsätter arbetet med att kräva mätningar och åtgärder i flerbostadshus för att se till att radonhalter understiger referensvärdet om 200 Bq/m3 luft.

Vi mätningar har för höga halter radon påträffats i flerbostadshus som tillhör Riksbyggen Brf Skövdehus nr 9, Riksbyggens BRF Skultorpshus nr 1 och Svenska Folkbyggens Brf nr 4 i Skövde.

Miljönämnden östra Skaraborg förelägger nu fastighetsägarna att utföra åtgärder och därefter genomföra nya mätningar. Mätningar ska göras i de lägenheter där radonhalter konstaterats vara över 200 Bq/m3 luft men även i lägenheter över, under eller intill en sådan lägenhet. Eftersom radonhalten kan variera inom ett hus är det viktigt att även mäta i kringliggande lägenheter. För att säkerställa att mätningar verkligen görs i alla angränsande lägenheter förenas just den uppgiften med ett vitesbelopp.

Eftersom fastighetsägarna har redovisat att radonhalten inom nämnda flerbostadshus överskrider Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde på 200 Bq/m3 och på grund av risken för lungcancer i samband med höga radonhalter i bostäder bedömer miljönämnden att det finns skäl att kräva åtgärder för att sänka radonhalten. För att ta reda på om åtgärderna har haft effekt behöver nya mätningar göras efter att åtgärderna är klara. Nämnden bedömer att kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till nyttan de medför. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober 2019 och 30 april 2020 och ska pågå under minst 60 dagar.

Mätningarna i Riksbyggens BRF Skultorpshus nr 1 ska redovisas till miljönämnden senast den 31 jan 2020. Svenska Folkbyggens Brf och Riksbyggens Brf Skövdehus nr 9 ska redovisa sina mätningar senast den 31 maj 2020.

Peoples Homes måste utreda boendemiljön i Gudhem

Efter ett klagomål på boendemiljön i Peoples Homes AB:s flerbostadshus på Klostervägen 13 i Gudhem genomförde miljönämnden i våras en kontroll av inomhusmiljön i fastigheten. Vid kontrollen noterades ett flertal brister i huset som nämnden bedömer kan medföra olägenheter för människors hälsa.

Miljönämnden östra Skaraborg har nu beslutat att förelägga Peoples Homes att undersöka sin fastighet. I föreläggandet framgår att en fackmannamässigt utförd utredning ska göras av samtliga lägenheter i företagets fastighet på Klostervägen 13 i Gudhem. I utredningen ska det bland annat framgå om det finns fuktskador i fastigheten och hur ventilationen i fastigheten fungerar.

Mötet behandlade även ett flertal informationsärenden, bland annat läget med omhändertagandet av farligt material vid Suntetorps Impregnering och en utredning rörande ett gammalt regeringsbeslut som påverkar möjligheterna till olika avloppslösningar vid sjöarna Unden och Viken.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på webbplatsens anslagstavla. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571.

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30. Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.