Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-10-09

Information till media efter miljönämndens sammanträde 2019-10-09

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde i Skövde stadshus. Kallelse med dagordning för mötet finns bifogat.

Fastighetsägare till flerbostadshus i Skövde behöver mäta mera

Miljönämnden fortsätter arbetet med att kräva mätningar och åtgärder i flerbostadshus för att se till att radonhalter understiger referensvärdet om 200 Bq/m3 luft.

Vid mätningar har för höga halter radon påträffats i flerbostadshus som tillhör Brf Vasastaden i Skövde. Miljönämnden östra Skaraborg förelägger nu fastighetsägaren att utföra åtgärder och därefter genomföra nya mätningar. Åtgärderna ska innefatta åtgärder som förstärker ventilationen.

Miljönämnden har tidigare förelagt Brf Vasastaden om att sänka radonhalten i radhusen inom fastigheten. Dessutom har bostadsrättsföreningen fått ytterligare tid än den från början förelagda tiden. Eftersom föreningen inte har redovisat långtidsmätningar som visar på åtgärder inom de överenskomna tiderna anser miljönämnden att det är motiverat att förena föreläggandet med vite, för att föreningen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Nämnden bedömer att kostnaderna för att utföra åtgärderna och mätningarna är rimliga i förhållande till nyttan de medför. Mätningarna ska göras mellan 1 oktober 2019 och 30 april 2020 och ska pågå under minst 60 dagar. Mätningarna ska redovisas senast den 31 maj 2020.

Bristfällig städning i förskolor och grundskolor i Skövde kommun

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Barn- och utbildnings­nämnden i Skövde kommun att upprätta och införa rutiner för städning för varje förskola, grundskola och gymnasieskola som nämnden ansvarar för.

Lokaler som används stadigvarande, som t.ex. lekrum, klassrum, grupprum, korridorer, gymnastiksalar och omklädningsrum, ska städas dagligen de dagarsom skolverksamhet bedrivs. Städningen ska omfatta rengöring av lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor, samt ytor som man ofta tar i med händerna, exempelvis handtag och strömbrytare. Städningen ska utföras så att dessa ytor blir rena från smuts, damm och smittämnen.

Storstädning ska genomföras minst två gånger per år och lokal. Städningen ska innefatta bland annat golv, väggar, inredning, väggar med grov struktur, högt belägna ytor, belysnings-armaturer, golvbrunnar, tvätt av textilier såsom gardiner, tvätt eller annan djuprengöring av mattor. Städningen ska utföras så att dessa ytor blir rena från smuts och damm.

Miljönämnden genomförde under våren 2019 inspektioner av städning på Skövde kommuns samtliga förskolor (35 st.) och skolor (22 st.). I samband med inspektionerna granskade nämnden också gällande rutiner för städning. Vid inspektionerna upptäckte nämnden brister såsom smuts på golv, mattor och tagytor samt damm på horisontella ytor.

Städningen i skolor är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Det finns samband mellan hälsoproblem som allergi, hos både barn och personal, och förekomsten av damm i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att se till att städning av skolorna utförs i tillräcklig omfattning. Miljönämnden anser att barn- och utbildningsnämnden behöver förbättra städningen i sina skolor. Barn- och utbildningsnämnden har till den 1 september 2020 på sig att redovisa underlag som styrker att rutiner och städning införts.

Bristfällig städning i förskolor och grundskolor i Tibro kommun

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att förelägga Barn- och utbildnings­nämnden i Tibro kommun att upprätta och införa rutiner för städning för varje förskola, grundskola och gymnasieskola som nämnden ansvarar för.

Lokaler som används stadigvarande, som t.ex. lekrum, klassrum, grupprum, korridorer, gymnastiksalar och omklädningsrum, ska städas dagligen de dagarsom skolverksamhet bedrivs. Städningen ska omfatta rengöring av lättåtkomliga ytor, som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor, samt ytor som man ofta tar i med händerna, exempelvis handtag och strömbrytare. Städningen ska utföras så att dessa ytor blir rena från smuts, damm och smittämnen.

Miljönämnden genomförde under våren 2019 inspektioner av städning på Tibro kommuns samtliga förskolor (9 st.) och skolor (5 st.). I samband med inspektionerna granskade nämnden också gällande rutiner för städning. Vid in­spektionerna upptäckte nämnden brister såsom smuts på golv, mattor och tagytor samt damm på horisontella ytor.

Städningen i skolor är viktig för att upprätthålla en bra inomhusmiljö, en god hygien och för att undvika smittspridning. Det finns samband mellan hälsoproblem som allergi, hos både barn och personal, och förekomsten av damm i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för att se till att städning av skolorna utförs i tillräcklig omfattning. Miljönämnden anser att barn- och utbildningsnämnden behöver förbättra städningen i sina skolor. Barn- och utbildningsnämnden har till den1 september 2020 på sig att redovisa underlag som styrker att rutiner och städning införts.

Protokoll från mötet kommer att anslås på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats inom kort. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571.

 

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30 eller mejl info@miljoskaraborg.se Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.