Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-09-09

Svar på remiss till länsstyrelsen angående Ranstad

Miljönämnden östra Skaraborg har fått en remiss från länsstyrelsen om slutredovisning av utförda efterbehandlingsåtgärder vid uranbrytningen i Ranstad. Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande yttrande:

Miljönämnden anser att slutredovisningen ger en bra bild av de åtgärder som vidtagits för att minska miljöpåverkan av uranbrytningen i Ranstad. Den ger även en bra historisk beskrivning av hur brytningen och den efterföljande produktionen av uran gick till. 

Miljönämnden föreslår att länsstyrelsen låter ta fram en mera lättillgänglig version av redovisningen, där resultaten av utförda miljöåtgärder sammanfattas. Miljönämnden anser också att ansvarsfrågan om framtida kontroll och åtgärder av området samt dess finansiering snarast behöver fastställas i samråd med berörda myndigheter. Miljönämnden förutsätter att det allmänna i form av staten, fortsatt kommer att vara ansvarig för dessa åtgärder. 

Nytt föreläggande med högre vitesbelopp för Peoples Homes AB

Efter att boende klagat på inomhusmiljön i flerbostadshuset i Gudhem i mars 2019 genomförde miljönämnden en kontroll vilket uppdagade ett antal brister i boendemiljön. Peoples Homes AB förelades i april 2019 att genomföra olika fukt- och ventilationsutredningar.

Miljönämnden bedömer att de förhöjda fukthalterna som beskrivs i den utredning Peoples Homes AB redovisat till nämnden, är tecken på fuktskador som behöver utredas. Miljönämnden bedömer att fuktskadorna i byggnaden är så omfattande att det är viktigt att rätt åtgärder sker skyndsamt. Undersökningar av vind, tak och våtrum är en förutsättning för att kunna vidta lämpliga åtgärder och säkerställa de boendes inomhusmiljö. Föreläggandet är av väsentlig betydelse ur hälsoskyddssynpunkt för de boende. Nämnden anser att det finns skäl att förlägga med högre vite eftersom tidigare föreläggande inte följts. 

Viten väntar flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har alla redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter. Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med vitesbelopp för att bolagen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.