Information till media efter miljönämndens sammanträde 2020-12-02

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags digitalt sammanträde.

Tillsyns- och kontrollplan fastställs

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsyns- och kontrollplanen för åren 2021–2023. Tillsyns- och kontrollplanen gäller för åren 2021–2023 och omfattar tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer samt den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Synpunkter på översiktsplan

Miljönämnden lämnar synpunkter på remiss om översiktsplan för Tibro kommun. Tibro kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för kommunen. Den nya planen ska utgöra ett centralt verktyg för kommunens handläggare för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och för att kommunala insatser ska vara relevanta och meningsfulla i en föränderlig samtid. Miljönämnden önskar förtydligande på ett antal punkter.

Miljönämnden bedömer att Suntetorp är en så stor hälsorisk att allmänheten behöver hindras att besöka området.

Miljönämnden har beslutat att ansöka hos Länsstyrelsen Västra Götaland att besluta om tillträdesförbud för del av fastigheten Suntetorp 6:2. Föroreningarna på det aktuella området utgör, enligt miljönämndens bedömning, en hälsofara. Miljötekniska undersökningar som gjorts i området visar att det förekommer mycket höga halter av arsenik inom fastigheten. På det tidigare uppläggningsområdet för impregnerat trä är arsenikhalterna på vissa ställen så höga att det hälsobaserade riktvärdet för akuttoxicitet överskrids. Det innebär att det finns risk för omedelbar förgiftning vid vistelse på området. Miljönämnden anser därför att området behöver hindras att besöka området genom ett tillträdesförbud. Syftet med tillträdesförbudet är att varna allmänheten om de stora hälsoriskerna men även säkerhetsriskerna, med att vistas på området.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.