Information till media efter miljönämndens sammanträde 2021-04-07

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags digitalt sammanträde. 

Viten väntar flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har alla redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter. Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna. Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med vitesbelopp för att bolagen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Brister i märkning av egenproducerade produkter upptäcktes vid livsmedelskontroller

Miljönämndens livsmedelsinspektörer har under februari och mars kontrollerat livsmedelsverksamheter med egen produktion, som alltså förpackar och märker sina egna produkter. Kontrollerna utfördes med fokus på Livsmedelsverkets operativa mål om kontroll av uppgifter om ingredienser avseende mängddeklaration och allergener. Produkternas recept/märkningsunderlag kontrollerades så att verksamheterna lämnade rätt information, att alla ingredienser fanns med på etiketten, och att mängdangivelsen var rimlig.

Flera brister i märkningen upptäcktes, bland annat saknades vissa ingredienser på produkternas etiketter och allergiinformation saknades i vissa fall helt eller var inte korrekt utformad. Det upptäcktes även brister avseende mängdangivelse av specifik råvara, något som kan vara av avgörande betydelse för kunden. Av 83 kontrollerade verksamheter kommer brister att följas upp på 22st.

 

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.