Information till media efter miljönämndens sammanträde 2021-06-02

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde. Mötet hölls digitalt.

Viten väntar flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har alla redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med vite för att bolagen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Miljönämnden beslutar om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen för ICA nära Lanthandeln Undenäs

KFR Mat AB meddelade inte miljönämnden att de tagit över Lanthandeln i Undenäs och startat en livsmedelsverksamhet. Därför måste KFR Mat AB nu betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är skyldig att påföra en miljösanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften som betalas till kammarkollegiet baseras på företagets årsomsättning. När överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en redan registrerad anläggning, är avgiften en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Överlag goda rutiner för städning och rengöring hos verksamheter med stickande eller skärande verktyg.


Under våren 2021 genomförde Miljösamverkan kontroller av sammanlagt 53 verksamheter som utför tatuering, piercing, akupunktur, fotvård eller skönhetsbehandling med stickande eller skärande verktyg. På grund av det rådande läget med covid-19-pandemin genomfördes kontrollerna digitalt. Vid kontrollen fokuserades på verksamheternas rutiner för städning och rengöring. Verksamhetsutövarna fick muntligen förklara hur de städar lokalen, hur ofta de städar de olika utrymmena och vilken utrustning de använder sig av.

Verksamheterna hade överlag goda rutiner för städning och rengöring. Miljösamverkan noterade att en stor del av verksamhetsutövarna utökat sin städning mellan kunder i och med den pågående covid-19-pandemin. En del verksamheter kommer att göra mindre justeringar i sina städrutiner, till exempel i vilken ordning städmomenten utförs, vilka utrymmen som städas eller hur ofta städutrustning byts ut. Någon verksamhet kommer även att justera sin rutin gällande omhändertagandet av smittförande avfall.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.