Information till media efter miljönämndens sammanträde 2021-09-08

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde. Mötet hölls digitalt.

Miljönämnden bedömer att fastighet i Suntetorp är en så stor hälsorisk att allmänheten behöver hindras att besöka området

Miljönämnden kompletterar sin tidigare ansökan hos Länsstyrelsen Västra Götaland om tillträdesförbud för del av fastigheten Suntetorp 6:2 i Skövde kommun.

Föroreningarna på det aktuella området utgör, enligt miljönämndens bedömning, en hälsofara. Miljötekniska undersökningar som gjorts i området visar att det förekommer mycket höga halter av arsenik inom fastigheten. På det tidigare uppläggningsområdet för impregnerat trä är arsenikhalterna på vissa ställen så höga att det hälsobaserade riktvärdet för akuttoxicitet överskrids.

Det innebär att det finns risk för omedelbar förgiftning vid vistelse på området. Miljönämnden anser därför att området behöver hindras från besök genom ett tillträdesförbud. Syftet med tillträdesförbudet är att varna allmänheten om hälsoriskerna och även säkerhetsriskerna, med att vistas på området.

Fastigheten saknar ägare och det är svårt att få till en sanering när ingen längre har ett formellt ansvar för föroreningen. Att få någon att ta över fastigheten kan vara ett alternativ på sikt men för närvarande finns inga intressenter.

Förening får rökförbud i serveringslokal

Den 3 mars 2021 fick Miljönämnden östra Skaraborg ett klagomål på att rökning av vattenpipa förekommer i serveringslokalen hos Khabour Syrien förening i Skövde. Miljönämnden har tidigare fått in en anmälan av registrering enligt livsmedelslagen från föreningen där de har angett att verksamheten är en restaurang/serveringsställe.

 Miljönämnden anser att rökning är förbjudet i lokalen enligt gällande lagstiftning eftersom det är ett serveringsställe för mat och dryck. Det är också förbjudet att röka i lokalen eftersom det är att se som att allmänheten har tillträde till lokalen. Vid miljönämndens kontroller har det framkommit att det inte endast är medlemmar som besöker lokalen och att föreningens medlemsantal är omfattande. Verksamheten är normalt öppen dagligen och till föreningens verksamhet kan människor gå för att träffas, serveras mat och dryck samt röka. Därmed är miljönämndens bedömning att lokalen är tillgänglig för allmänheten samt är ett serveringsställe för mat och dryck.

Miljönämnden östra Skaraborg förbjuder Khabour Syrien förening i Skövde att tillåta rökning i serveringslokalen. Förbudet är förenat med ett vite om 75 000 kr.

Viten väntar flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har alla redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Eftersom de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med vite för att bolagen ska genomföra åtgärder som sänker radonhalten i inomhusluften.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.