Information till media efter miljönämndens sammanträde 2021-10-13

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sammanträde. Mötet hölls digitalt.

Miljönämndens verksamhetsmål för år 2022

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att anta mål för år 2022 vilka är indelade i fyra olika perspektiv. Målen är relaterade till direktionens strategiska verksamhetsmål inom respektive perspektiv. Perspektiven är: tillsyn/kontroll, kund, medarbetare och finansiering.

Miljönämndens preciserade verksamhetsmål är fortsatt att bedriva tillsyn och kontroll av små avloppsanläggningar så att årligen minst 5% av anläggningarna som inte är godkända åtgärdas.

Senast år 2027 ska samtliga vedeldade pannor som används som primär värmekälla inom tätort och småort uppfylla kraven enligt BBR 1998 och vara utrustade med ackumulatortank.

Miljönämnden ska ha en bibehållen eller ökad nivå av NKI (Nöjd-Kund-Index) jämfört med föregående års mätning för respektive myndighetsområde.

Miljönämnden beslutar om reviderad handlingsplan för förorenade områden inom medlemskommunerna

Den 13 september 2017 fattade nämnden beslut om en handlingsplan för förorenade områden. Syftet var att uppfylla miljökvalitetsmålet giftfri miljö med preciseringen att ”förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att det inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljö”. Sedan handlingsplanen antogs 2017 har globala hållbarhetsmål antagits och miljömålen reviderats varpå handlingsplanen för förorenade områden behöver revideras.

Den reviderade handlingsplanens mål och syfte är att följa länsstyrelsens tilläggsmål till de nationella miljömålen. Miljönämndens bedömning är att länsstyrelsens tilläggsmål är en rimlig utgångspunkt i arbetet eftersom det handlar om en samstämmighet inom länet som baseras på miljömålen.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30. 

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.