Information till media efter miljönämndens sammanträde 2022-01-26

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt första sammanträde för året. Mötet hölls digitalt.

Miljönämnden beslutar om sanktionsavgift för Askaristore AB, Skövde kommun

Askaristore AB meddelade inte miljönämnden att de startat en livsmedelsverksamhet på Kungsgatan 14 i Skövde. Därför måste Askaristore AB nu betala 25 343 kronor i sanktionsavgift.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är skyldig att påföra en livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Den 10 juni 2021 framkom, i samband med ett produktlarm från livsmedelsverket, att Askaristore AB påbörjat en livsmedelsverksamhet i en anläggning utan att först ha anmält den till miljönämnden för registrering.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet och beloppet motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.

Miljönämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite för Khabour Syrien förening

Den 8 september 2021 beslutade miljönämnden att förbjuda Khabour Syrien förening i Skövde, vid vite om 75 000 kr, att tillåta rökning i serveringslokalen på fastigheten i Skövde. Nämndens beslut är delgivet och har vunnit laga kraft.

Den 10 december 2021 vid miljönämndens uppföljande kontroll förekom rökning i den aktuella lokalen. Miljönämnden kan konstatera att förbudet med vite inte är uppfyllt och anser att det finns skäl för utdömande av vite.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0702-275571. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.