Information till media efter miljönämndens sammanträde 2022-06-01

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt fjärde sammanträde för året. Mötet hölls i Tibro.

Viten kan vänta flera fastighetsbolag om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga flera fastighetsägare att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda fastighetsägarna har redovisat resultat från radonmätningar till miljönämnden innehållande för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta behöver åtgärdas.

Miljönämnden förelägger nu de olika fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden östra Skaraborg har tidigare uppmanat de olika fastighetsägarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Då de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite. Samtliga förelägganden förenas därför med vitesbelopp för att bolagen ska redovisa uppföljande mätningar av radonhalten efter att de genomfört åtgärden.

Kemikaliesmarta förskolor

Under våren 2022 har förskolor i våra medlemskommuner, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro haft tillsyn. Fokusområdet var kemikaliesmart förskola. Miljösamverkan kontrollerade att verksamheterna hade dokumenterade rutiner för att förhindra att material som kan innehålla skadliga kemiska ämnen kommer in i verksamheten samt att verksamheterna även hade en plan för att rensa ut material som kan innehålla skadliga kemiska ämnen ur verksamheten. Miljösamverkan informerade verksamheterna om de lagkrav som finns på att bedöma och dokumentera risker som finns i verksamheten utifrån miljö- och hälsohänsyn.

Verksamheterna hade överlag kommit långt i arbetet med att bli en giftfri förskola. Miljösamverkan noterade många goda exempel på hur verksamheterna arbetar aktivt och systematiskt för att rensa ut gammalt material samt hur de säkerställer att nytt material som kommer in i verksamheten är säkert ur kemikaliesynpunkt. Nästan hälften av verksamheterna saknade någon del i sina rutiner för att leva upp till miljölagstiftningen. Den vanligaste avvikelsen var att verksamheterna saknade rutiner för att ta emot material som de får från vårdnadshavare, personal eller företag, till exempel återbruks- eller byggnadsmaterial.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens andre vice ordförande Anders Lundgren, telefon 0708-30 78 40. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.