Information till media efter miljönämndens sammanträde 2022-12-07

Miljönämnden östra Skaraborg hade i onsdags sitt sjunde och sista sammanträde för mandatperioden. Mötet hölls i Skövde.

Tillsyns- och kontrollplan fastställd

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att fastställa tillsyns- och kontrollplanen för åren 2023–2025. Planen omfattar all tillsyn och kontroll som nämnden ska genomföra enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om tobak och liknande produkter, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Miljönämnden beslutar om sanktionsavgift för DV Livs AB, Skövde kommun

DV Livs AB meddelade inte miljönämnden att de tagit över ägaransvaret för en redan registrerad anläggning på Klagstorpsvägen 6 i Skövde. Därför måste bolaget betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Den 16 juni 2022 var miljönämnden i kontakt med den tidigare ägaren av livsmedelsverksamheten som informerade om att verksamheten drevs av en ny ägare från den 1 juni 2022.

Vid kontakt med den nya ägaren DV Livs AB fick nämnden information om att bolaget startat sin verksamhet den 1 juni 2022 och att de inte underrättat miljönämnden om att bolaget som ny fysisk eller juridisk person tagit över ansvaret för en registrerad livsmedelsanläggning.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet och motsvara en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor.

Miljönämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite för Khabour Syrien förening

Den 23 februari 2022 beslutade miljönämnden att förbjuda Khabour Syrien förening i Skövde, vid löpande vite om 50 000 kr, att tillåta rökning i serveringslokalen på fastigheten i Skövde. Miljönämndens beslut är delgivet och har vunnit laga kraft.

Den 28 oktober 2022 vid miljönämndens uppföljande kontroll förekom rökning i den aktuella lokalen. Miljönämnden kan konstatera att förbudet med vite inte är uppfyllt och anser att det finns skäl för utdömande av vite.

Protokoll från mötet finns inom kort anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Philip Segell, telefon 0768-79 20 36. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.