Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-05-31

Miljönämnden östra Skaraborg har haft sitt femte sammanträde för året. Mötet hölls i Falköping.

Internkontrollrapport tertial 1 januari-april 2023 är fastställd

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade att fastställa interkontrollrapporten för tertial 1 januari-april 2023. Den interna kontrollen är viktig för att säkerställa att verksamhetens syfte och mål nås.

Internkontrollrapporten innehåller resultat vilka kopplas samman med direktionens strategiska verksamhetsmål inom fyra perspektiv. Perspektiven är: tillsyn och kontroll, finansiering, kund och medarbetare.

Delegation till miljönämndens ordförande att ta beslut i ärenden om bristfällig städning på förskolor

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade att delegera rätten att fatta beslut i nämndens namn till nämndens ordförande Mikael Wendt i ärenden inom hälsoskyddsteamets projekt om städning i förskolor.

Under våren 2023 har miljönämnden genomfört planerade kontroller av samtliga, både kommunala och privata, förskolor i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg Skövde och Tibro. Kontrollen bestod av att nämnden granskade städrutinerna för de olika verksamheterna samt kontroller på plats för att titta på hur rena lokalerna var. Syftet med kontrollerna var att följa upp inomhusmiljön för barnen i våra förskolor kopplat till städning.

Eftersom en stor andel avvikelser konstaterats i projektet ser miljönämnden ett behov av att effektivt kunna fatta beslut om att förelägga om åtgärder för varje enskild förskola där det är aktuellt. Nämnden anser det därmed vara lämpligt att ordföranden fattar eventuella beslut på delegation. 

 

Protokollet från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor om ärendet ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens förste vice ordförande Michael Nimstad, telefon 0705-41 65 50. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.