Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-09-06

Miljönämnden östra Skaraborg har haft sitt sjätte sammanträde för året. Mötet hölls i Skövde. 

Miljönämndens verksamhetsmål för år 2024

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade att anta mål för år 2024. Målen är relaterade till direktionens strategiska verksamhetsmål inom fyra perspektiv. Perspektiven är: tillsyn/kontroll, kund, medarbetare och finansiering.

Miljönämnden beslutade om synpunkter på förslag till vattentjänstplan för Falköpings kommun

Före den 1 januari 2024 ska varje kommun anta en plan för den långsiktiga planeringen av allmänna vattentjänster. Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till vattentjänstplan som sträcker sig cirka tolv år framåt.

Miljönämnden anser att Falköpings kommun har tagit fram ett bra underlag och förslag till vattenförsörjningsplan som uppfyller kraven enligt de nya bestämmelserna i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Planen kommer ge bra förutsättningar för det långsiktiga arbetet, både med VA-försörjning och med åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vattenanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning som uppkommer vid skyfall.

Det är viktigt att de ytterligare utredningar och underlag som krävs för genomförandet tas fram på ett bra sätt. Planen får gärna förses med ett genomförandeavsnitt där det tydliggörs vilket ytterligare underlag som behövs och en tidsplan för när det beräknas vara framtaget.

Det är positivt att planen identifierar behovet av att förstärka reservvattenförsörjningen och att arbete med detta pågår.

Miljönämnden har inga synpunkter på de enskilda VA-områden, VA-bevakningsområden, VA-utredningsområden och VA-utbyggnadsområden som identifierats i planen.

Två fastighetsägare förbjuds att släppa ut otillräckligt renat avloppsvatten

Miljönämnden beslutade att förbjuda en fastighetsägare i Falköpings kommun och en fastighetsägare i Skövde kommun att släppa ut avloppsvatten från vattentoalett och bad, disk och tvätt som inte har genomgått av nämnden godkänd rening. Förbuden börjar gälla sex månader efter att fastighetsägarna har tagit del av beslutet.

Nämnden beslutade att förena respektive förbud med vite om 75 000 kronor. Båda fastighetsägarna har tidigare fått förbud som de inte har följt, därför höjdes nu vitet.

Fastighetsägarna behöver nu ordna nya avloppsanläggningar eller sluta släppa ut avloppsvatten. De har rätt att överklaga sina beslut.

Protokollet från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor om ärendet ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.