Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-11-08

Miljönämnden östra Skaraborg har haft sitt åttonde sammanträde för året. Mötet hölls i Skövde.  

Två bostadsrättsföreningar i Skövde kommun kan få betala vite om inte radonhalter åtgärdas

Miljönämnden fattade beslut om att förelägga HSB Bostadsrättförening Dalslänten och Dragonen i Skövde Bostadsrättsförening att åtgärda höga radonhalter i flerbostadshus. De berörda föreningarna har redovisat resultat från radonmätningar med för höga radonhalter.

Referensvärdet enligt Strålskyddsföreskriften är 200 Bq/m3. Radonhalter över detta värde behöver åtgärdas eftersom de kan påverka människors hälsa.

Miljönämnden förelägger fastighetsägarna att vidta åtgärder för att minska radonförekomsten. Efter att åtgärderna har genomförts ska nya långtidsmätningar utföras i de aktuella fastigheterna.

Miljönämnden har tidigare uppmanat de två bostadsrättsföreningarna att mäta radon i sina flerbostadshus och redovisa resultaten till nämnden. Eftersom de inte har redovisat resultat som visar på tillräckliga åtgärder inom förelagd tid anser nämnden att det är motiverat att förena föreläggandena med vite.

Miljönämnden ansöker om utdömande av vite för en bostadsrättsförening i Falköping

Miljönämnden beslutade att ansöka om utdömande av ett vite eftersom en bostadsrättsförening inte har vidtagit de åtgärder som nämnden har beslutat om.

Den 9 september 2020 beslutade miljönämnden att vitesförelägga Riksbyggen Bostadsrättsförening Falköpingshus nr 5 att vidta åtgärder för att sänka radonhalterna samt att utföra radonmätningar i sina flerbostadshus. Radonmätningarna skulle redovisats till nämnden senast den 31 maj 2023. Ingen redovisning av radonmätningar har gjorts. Nämnden anser därför att det finns skäl för utdömande av vite om 200 000 kronor enligt föreläggandet (50 000 kronor gånger 4 stycken flerbostadshus).

Sanktionsavgifter enligt livsmedelslagen för anläggningar i Falköping

Allegio Omsorg AB och Jowe AB, båda med verksamheter i Falköpings kommun meddelade inte miljönämnden att de tagit över ägaransvaret för en redan registrerad livsmedelsanläggning eller att de startat en ny verksamhet.

En sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804) är en särskild avgift som är föreskriven med stöd av 30 a § livsmedelslagen. Miljönämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet och motsvara en viss procent av årsomsättningen, dock högst 40 000 kronor för att överta en verksamhet och högst 75 000 för en ny oanmäld verksamhet.

Protokollet från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor om ärendet ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.