Information till media efter miljönämndens sammanträde 2018-10-12

Information till media efter miljönämndens sammanträde (2018-10-12)

Miljönämnden för östra Skaraborg hade i fredags sitt andra sammanträde efter sommaren. Det var ett flertal ärenden som avhandlades, denna gång i Hjo. (Jag bifogar kallelse med dagordning)

Miljönämnden godkänner sluttäckningen av Ingelsby Deponi
Ingelsby deponi för inert avfall har inte använts sedan 2005 och Tibro kommun har sluttäckt ett område om 7000m2 av deponin. Sluttäckningen har nu inspekterats av miljönämnden som bedömer att Tibro kommun uppfyllt alla ställda krav.  Miljönämnden godkänner därför att sluttäckningen avslutas  och deponins efterbehandlingsprogram påbörjas.

Miljönämnden önskar förtydliganden om Platåskolan
Detaljplanen för den planerade Platåskolan i Falköping ifrågasätts av miljönämnden, främst avseende friytor och buller. Den beräknade friytan per elev kommer enligt planhandlingarna uppgå till knappt hälften av boverkets rekommendationer varför miljönämnden vill att förslaget bearbetas vidare. Tillgång till bra friytor i anslutning till skolan är viktigt både för folkhälsan och för elevernas fysiska utveckling. De äldre barnens utevistelse bygger på att det finns attraktiva mötesplatser i utemiljön som de kan skapa hemhörighet till. Skolgården är även viktig som plats för undervisning. Därtill önskar miljönämnden att bullersituationen för den planerade skolbyggnaden, friytor och omkringliggande bostäder utreds ytterligare. Av planhandlingarna framgår det att både ekvivalenta och maximala bullernivåer överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. Även bullernivåerna för den planerade skolan och friytorna förväntas bli höga. Miljönämnden efterlyser också förtydliganden kring planförslagets påverkan på grundvattenförekomster i området liksom var det är tänkt att idrottsundervisning ska ske.

Hästägare har fått besök
Under några veckor i augusti-september har hästens miljöpåverkan varit ett av miljönämndens fokusområden. Hästgårdar i området kring Berg, Lerdala och Timmersdala har fått besök av miljöinspektörerna som informerat om de olika konsekvenser hästhållning har på miljön och lämnat råd om enkla åtgärder. Att mocka hagen regelbundet, växla utfodringsplats och ändra väg för in- och utpassage till hästhagen är några av råden som lämnats. Idag finns fler hästar än kor i Sverige och näringsläckage av fosfor och kväve från hästhagar är en bidragande orsak till övergödningen av våra vattendrag.

Projektrapporter för de olika tillsynsprojekten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, telefon 0706-48 51 11.
För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

 

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.