Information till media efter miljönämndens sammanträde 2018-04-18

Information till media efter miljönämndens sammanträde (2018-04-18)

Miljönämnden för östra Skaraborg sammanträde igår i Sätra bruk.

Många brister att åtgärda för Fastighetsförvaltning i Falköping AB
Under februari och mars genomförde miljönämnden kontroller av inomhusmiljön hos fastighetsägare till flerbostadshus i Falköping och Skövde. Vid besöket på Trädgårdsgatan 5 fann nämnden brister i inomhusmiljön som innebär olägenhet för människors hälsa. Miljönämnden upptäckte bland annat att det fanns brister i ventilationen och det fanns även mikrobiell tillväxt, främst i badrum. Ett antal lägenheter hade fuktskador i både badrum och kök, varmvattnet höll inte tillräcklig temperatur och vissa fönster gick inte att stänga.

Miljönämnden fattar beslut om att förelägga Fastighetsförvaltning i Falköping AB att åtgärda brister ett flertal lägenheter. Åtgärderna ska vara utförda och redovisade till nämnden inom 120 dagar. Miljönämnden beslutar även att förena denna punkt med ett vite om 240 000 kr vilket kan dömas ut om Fastighetsförvaltning i Falköping AB inte följer nämndens beslut.

Det ska även utföras en inventering av samtliga lägenheter på Trädgårdsgatan 5 i Falköping avseende fuktskador och ventilation. Inventeringen ska göras av sakkunnig och resultat från undersökningarna ska redovisas till miljönämnden inom 120 dagar.

Inga synpunkter på förslag till åtgärdsprogram och reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter

Miljönämnden har inga synpunkter på remiss om nytt åtgärdsprogram. Vattenmyndigheterna har på grund av ändringar i EU-direktiv om bland annat prioriterade ämnen tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för sex nya prioriterade ämnen. Miljönämnden har inga synpunkter på miljökvalitetsnormerna för de nya prioriterade ämnena, PFAS (summa 11) eller de reviderade miljökvalitets-normerna för koppar och zink. De reviderade miljökvalitetsnormerna påverkar inte statusen för någon vattenförekomst inom miljönämndens verksamhetsområde.

Önskemål om mer fokus på vattnets kemiska och ekologiska status liksom reservvatten

Miljönämnden har lämnat svar på remiss om arbetsprogram för Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndigheterna i Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt samarbetar kring ett samråd som baseras på ett gemensamt samrådsdokument. Samrådet pågår under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018. Inför arbetet att ta fram en förvaltningsplan för 2021-2027 har samrådet önskat synpunkter från miljönämnden.

De prioriteringsgrunder som är viktigast för miljönämnden rör framför allt vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status. Miljönämnden anser att det vore lämpligt med en kombination av nationella och regionala åtgärder. Viktiga frågor att arbeta med är till exempel frågan om reservvatten och vattenbrist. Vidare förespråkar miljönämnden mer resurser till miljöövervakning och undersökningar av olika slag.

Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Ulf Eriksson, telefon 0706-48 51 11.

För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll
och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll för
kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.