Hur kan man bli sjuk av radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor.

När radondöttrarna sönderfaller inuti våra lungor kan det orsaka skador på lungvävnaden samt avge strålning som senare kan orsaka lungcancer. Man räknar med att ca 500 lungcancerfall per år i Sverige orsakas av radonexponering.

Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas. Du kan alltså bli sjuk senare i livet om du utsätts för höga radonhalter nu.

Radon är lika farligt för alla, barn som vuxna. Däremot är rökare särskilt utsatta då det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radonexponering.

Datum