Köksavfallskvarn

Kontakta kommunen där du bor om du vill installera en avfallskvarn. Du behöver ha tillstånd för detta.

Får jag installera en avfallskvarn?

I Falköping, Hjo, Skövde och Tibro krävs ett skriftligt medgivande från kommunen för att få ansluta en avfallskvarn till avloppsnätet. Kontaktuppgifter finns till höger. I Karlsborg är det helt förbjudet att släppa ut spillvatten från avfallskvarnar i avloppsnätet.

Avloppsledningarna är byggda för att ta hand om just avloppsvatten och inte avfall. Flera utredningar pågår om hur avfallskvarnar påverkar ledningsnäten på längre sikt.

En avfallskvarn brukar placeras under köksbänken där den ansluts till avloppsledningen. Kvarnen mal ner organiskt matavfall till små partiklar som sedan spolas ut i avloppet.

Vad ska jag göra med mitt matavfall?

Lägg avfallet i de bruna papperspåsarna, speciellt framtagna för matavfall. Släng dem sedan i din bruna soptunna.

Lokala regler för avfallskvarnar

Rättigheter respektive skyldigheter för kommuner och fastighetsägare när det gäller avlopp anges i Lag (2016:412) om allmänna vattentjänster.

I varje kommun finns dessutom lokala föreskrifter som kallas ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). I ABVA anges om, och i så fall hur, avfallskvarnar får anslutas till det kommunala avloppsnätet.