Bild på vatten som hälls i ett glas.

Om vattnet i din brunn sinar

Det senaste året har varit nederbördsfattigt. Det innebär att det är låga grundvattennivåer just nu.

Grävd brunn mer känslig än en borrad brunn

En grävd brunn förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5-6 meter. Grävda brunnar är anlagda i ytliga grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för påverkan av föroreningar från till exempel avloppsinfiltration, sur nederbörd eller gödselhantering vid jordbruk. Det är viktigt var vattenbrunnen är placerad i förhållande till olika föroreningskällor.

Grävda brunnar är också känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Om vattnet tar slut

När du har egen vattenförsörjning är det oftast du som fastighetsägare som har ansvaret för  att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter. 

Skulle vattnet ta slut så behöver du ta reda på om det går att göra någon åtgärd med din nuvarande brunn. Läs gärna broschyren "Sköt om din brunn - råd om hur du går tillväga" från Livsmedelsverket och SGU. Länk finns på den här sidan. 

 

Erfarenheter från bland annat Gislaveds kommun visar att det sällan är möjligt att fylla på vatten i en sinad brunn. Det har visat sig att vattnet som fylls på istället letar sig ner i grundvattensystemet.

Åtgärder du kan behöva göra

Inträffar det ofta att vattnet från din vattenbrunn tar slut så kan det vara så att du behöver anlägga en ny brunn. Innan du gör det är det några saker du behöver ha kontroll på. Läs gärna broschyren "Att anlägga brunn - råd om hur du går tillväga" från Livsmedelsverket och SGU. Länk finns på den här sidan. Du behöver till exempel ta redan på:

  • vilka förutsättningar som finns på din fastighet för att hitta vatten av bra kvalitet 
  • var din enskilda avloppsanläggning finns
  • om du har en borrad brunn för bergvärme
  • hur nära det är till jordbruksmark och gödselupplag.

 

Du kan även lyssna med kommunens VA-avdelning/enhet om det är möjligt att koppla in din fastighet på det kommunala vattennätet.

Är du i akut behov av dricksvatten?

Ofta går det att hämta vatten i dunk från någon plats som kommunen hänvisar till. Kontakta kommunens VA-enhet/avdelning för att få närmare instruktioner var du kan hämta vatten i dunk.

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar. Du kan också behöva ta kontakt med kommunens VA-enhet/avdelning.