Fritidsbåtar

Några saker att tänka på när du äger eller nyttjar en fritidsbåd i våra sjöar och vattendrag.

Ta hand om ditt avfall

Inget avfall får slängas I sjon! Släng allt avfall när du anlägger en hamn. Alla hamnar ska kunna ta emot avfall, både från besökande båtgäster och båtägare som har hamnen som sin hemmahamn.

Toalettavfall

Det är numera förbjudet att släppa ut toalettvatten från fritidsbåtar i sjöar eller haven. Du får endast tömma ditt toalettavfall på en avsedd tömningsstation

Hantering av båtbränsle

Var extra försiktig vid hantering av båtbränsle. Även små mängder kan orsaka svåra skador på djur och växtliv. Hamnen som tillhandahåller bränsle ska ha rutiner för hur de tar om hand bränsle- och oljespill i och omkring hamnen.

Tänk på vad din båt lämnar i vattnet

Både traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och många påstått miljöanpassade färger innehåller farliga ämnen som skadar den marina miljön med dess känsliga organismer och ekosystem. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du läsa mer om hur du tar om hand din båtbotten på ett bättre sätt.