Schaktningsarbete, markarbete, husbehovstäkt inom vattenskyddsområde, ansökan