Bassängbad

Bassängbads vattenkvalitet

Det är verksamheten som genomför provtagningar, antingen med egen utbildad personal eller anlitade personer med specialistkunskaper om provtagning. Provtagningen genomförs, beroende på badanläggningens storlek, varannan vecka eller en gång i månaden.

Beroende på bassängbadets storlek, vilken typ av verksamhets som bedrivs och vilka risker det finns med verksamheten så kan verksamheten omfattas av miljöbalkens krav på egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att verksamheten ska få ett verktyg för att skydda människros hälsa och miljön på bästa sätt. Folhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad ska följas.